โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ข้อมูลการคลอดแยกตามที่อยู่ในตารางผู้ป่วยมารับบริการPatient


DateTime : 2012-01-14 15:27:15
Post By : wauy
IP Address : 119.42.78.75

select i.hn,i.refer_out_number,i.an,i.regdate,i.regtime,i.ward,
ia.bedno  ,  concat(p.pname,p.fname,'  ',p.lname) as ptname  ,
a.age_y,i.pttype ,pty.name as pttype_name,pg.labor_date,it.name as deliver_type_name   ,
w.name as ward_name  ,  (to_days(i.regdate)-to_days(il.lmp)) div 7 as ga,
pg.child_count,pg.anc_complete ,l.infant_apgarscore1,l.infant_apgarscore5,
l.infant_apgarscore10 ,  d.name as labor_doctor_name ,
ilf.birth_weight as infant_weight,ilf.body_length as infant_length  ,
concat(il.g,'-',il.t,'-',   il.p,'-',il.a,'-',il.l) as gpal ,l.mother_hct ,
i.prediag, a.pdx  ,ic.name as main_pdx_name ,l.labour_finishtime ,
concat(p.addrpart,' Á.',p.moopart,' ',t.full_name) as address_name  , ro.docno as refer_out_docno
from ipt i
left outer join iptadm ia on ia.an=i.an
left outer join patient p on p.hn=i.hn
left outer join an_stat a on a.an=i.an
left outer join pttype pty on pty.pttype=i.pttype
left outer join ward w on w.ward = i.ward
left outer join ipt_pregnancy pg on pg.an = i.an
left outer join ipt_pregnancy_deliver_type it on it.id = pg.deliver_type
left outer join labor l on l.an = i.an
left outer join ipt_labour il on il.an = i.an
left outer join ipt_labour_infant ilf on ilf.ipt_labour_id = il.ipt_labour_id and ilf.infant_number = 1
left outer join doctor d on d.code = l.labor_who
left outer join icd101 ic on ic.code = a.pdx
left outer join thaiaddress t on t.addressid = a.aid
left outer join referout ro on ro.vn = i.an
where i.ipt_type=4  and i.an  in (select an from labor )  and i.regdate between '2011-10-01' and '2012-09-30' and p.chwpart='32' and p.amppart='07' and p.tmbpart='01'
order by i.regdate desc,i.regtime desc

 


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ