โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

รายงานRw AdjRw ส่งให้งานประกันสสจ


DateTime : 2012-06-21 16:46:28
Post By : chinaga
IP Address : 113.53.239.82

รบกวนสมาชิกตรวจสอบคำสั่งในการดึงรายงานด้วยนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่า แล้วส่งให้พี่หนิงสสจนะครับ

ขอมูลที่ส่ง 1 ตุลาคม 54 - มีนาคม 55 ใช้ drg v4

ข้อมูลเมษา 55 เป็นต้นไปใช้ drgv5

///////////////////////////////////////////////////////////////////

select year(dchdate) as yy,month(dchdate)as mm,count(oor) as contadj,sum(adjrw) as sumadjtotal,
count(if(oor between "01" and "49",oor,null)) as cont01_49,sum(if(oor between "01" and "49",adjrw,null)) as sumadj01_49 ,
count(if(oor >49,oor,null)) as contadj50,sum(if(oor >50,adjrw,null)) as sumadjr50 ,
count(if(rw <0.5,rw,null)) as countrw05,
count(if(rw between "0.5" and "2.0",rw,null)) as countrw05_2,
count(if(rw > "2.0",rw,null)) as countrw2,
count(rw ) as conttotalrw
from(select dchdate,hn,an,drg,substring(drg,3,2) as oor,rw,adjrw from ipt  where dchdate between "2011-12-01" and "2012-03-31"   order by oor) as thh group by mm order by yy

//////////////////////////////////////////////////////////////

ตัวอย่างหน้าตารายงานที่ต้องการ

หน้าตารายงานที่ต้องการ                  
เดือน จำนวนครั้งAdjRwทั้งหมด รวมAdjRwทั้งหมด AdjRw การกระจาย Rw จำนวนครั้ง รวมจำนวนครั้งrw ทั้งหมด
โรคผ่าตัด โรคไม่ผ่าตัด
จำนวนครั้ง รวมAdjRw จำนวนครั้ง รวมAdjRw <0.5 0.5 - 2 >2
              ครั้ง ครั้ง ครั้ง  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

แก้ไขเพิ่มเติมนะครับ ผิดตรงสีแดง 50 กับ49

select year(dchdate) as yy,month(dchdate)as mm,count(oor) as contadj,sum(adjrw) as sumadjtotal,
count(if(oor between "01" and "49",oor,null)) as cont01_49,sum(if(oor between "01" and "49",adjrw,null)) as sumadj01_49 ,
count(if(oor >49,oor,null)) as contadj50,sum(if(oor >49,adjrw,null)) as sumadjr50 ,
count(if(rw <0.5,rw,null)) as countrw05,
count(if(rw between "0.5" and "2.0",rw,null)) as countrw05_2,
count(if(rw > "2.0",rw,null)) as countrw2,
count(rw ) as conttotalrw
from(select dchdate,hn,an,drg,substring(drg,3,2) as oor,rw,adjrw from ipt  where dchdate between "2011-12-01" and "2012-03-31"   order by oor) as thh group by mm order by yy
 


Post โดย :  chinaga Date: 2012-06-21 16:53:26 ip: 113.53.239.82

จัดทำเป็นรายงานเสร็จแเล้ว

userfiles/AdjRw.zip

 

หน้าตารายงาน

 

ปี เดือน AdjRW การกระจายRw จำนวนครั้ง Rw
จำนวนครั้ง sumAdjRw โรคผ่าตัด (Drgs 01-49) โรคไม่ผ่าตัด (Drgs >50) < 0.5 0.5 - 2.0 > 2.0
จำนวนครั้ง sumAdjRw จำนวนครั้ง sumAdjRw จำนวนครั้ง sumRw จำนวนครั้ง sumRw จำนวนครั้ง sumRw
2011 10 1197 783.8031 82 71.1775 1115 712.6256 591 174.3988 549 498.2841 57 159.6538 1197
2011 11 1039 677.9712 60 61.7631 979 616.2081 546 171.4488 435 392.9242 58 156.6457 1039
2011 12 929 635.0777 40 50.1616 889 584.9161 480 144.7313 398 380.0499 51 150.1627 929
2012 1 1070 752.7587 35 48.2659 1035 704.4928 515 154.9046 476 457.468 79 212.9838 1070
2012 2 1043 761.1211 48 58.4036 995 702.7175 493 143.0909 471 447.9675 79 220.0093 1043
2012 3 1171 873.1399 60 73.4492 1111 799.6907 539 165.0895 552 522.4462 80 233.2318 1171

 


Post โดย :  chinaga Date: 2012-06-22 15:26:23 ip: 113.53.239.82

 

เียี่ยมเลยพี่ชิน.. 


Post โดย :  huwko Date: 2012-06-23 12:34:07 ip: 118.174.143.162