โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ฝากคิวรี่ให้ Boss


DateTime : 2012-07-06 14:12:39
Post By : decepticons
IP Address : 203.113.118.78

anc น้อยกว่า 12อาทิตย์ แยกตาม หน่วยบริการปฐมภูม

select hospsub,concat(hosptype," ",name )as hospname,count(distinct vn_stat.hn) as man_ ,count(vn_stat.hn)  as wark_
from person_anc_service
left outer join  person_anc  on  person_anc.person_anc_id =  person_anc_service.person_anc_id
left outer join  person on  person.person_id = person_anc.person_id
left outer join  vn_stat on vn_stat.vn = person_anc_service.vn
left outer join hospcode on hospcode.hospcode = vn_stat.hospsub
where anc_service_date between "2012-01-01"  and "2012-06-30"
and pa_week <="12"
and hospsub <>''
and hospsub is not null
group by    hospsub
order by    wark_ desc

 

รายชื่อ anc น้อยกว่า 12อาทิตย์ 

select hospsub,concat(hosptype," ",name )as hospname,concat(person.pname,person.fname ,"  ",person.lname ) as ps
,lmp, person_anc_service.anc_service_date , pa_week ,(DATEDIFF(person_anc_service.anc_service_date ,lmp ) /7 ) as calculation_ga
from person_anc_service
left outer join  person_anc  on  person_anc.person_anc_id =  person_anc_service.person_anc_id
left outer join  person on  person.person_id = person_anc.person_id
left outer join  vn_stat on vn_stat.vn = person_anc_service.vn
left outer join hospcode on hospcode.hospcode = vn_stat.hospsub
where anc_service_date between "2012-01-01"  and "2012-06-30"
and pa_week <="12"
and hospsub <>''
and hospsub is not null
 


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

อันไหนใช้งานได้ถูกครับ


Post โดย :  chinaga Date: 2012-07-06 15:49:10 ip: 113.53.239.82

กำลังหารายงานอยูพอดีเลยครับ


Post โดย :  chinaga Date: 2012-07-06 15:54:56 ip: 113.53.239.82

ดีครับ  แต่น่าจะนำวันที่ขึ้นทะเบียน anc มาคำนวนนะครับ

(DATEDIFF(person_anc.anc_register_date ,lmp ) /7 ) as calculation_ga

เผื่อว่าคนใกล้คลอดที่ service ในต้นปีนี้จะได้ถูกคำนวนด้วย


Post โดย :  srmt Date: 2012-07-09 09:56:06 ip: 122.155.36.140

 ราขชื่อคนไข้ที่มีการตรวจเท้า และสถานะไม่ติดตามผล 

select   clinicmember.clinicmember_id , clinicmember.hn , concat(person.pname,person.fname,'  ',person.lname  )as person_name
from clinicmember_cormobidity_screen
left outer join  clinicmember on clinicmember.clinicmember_id = clinicmember_cormobidity_screen.clinicmember_id
left outer join  person on person.patient_hn= clinicmember_cormobidity_screen.hn
 where do_foot_screen ="Y" and clinicmember.clinic_member_status_id  <> '1'
 order by  clinicmember.clinicmember_id


Post โดย :  decepticons Date: 2012-07-12 14:45:40 ip: 203.113.118.78

ราขชื่อคนไข้ที่มีการตรวจเท้า และสถานะไม่ติดตามผล 

select  clinicmember.clinic, clinicmember.clinicmember_id , pt.hn  , concat(pt.pname,pt.fname,'  ',pt.lname  )as ptname   ,cm.clinic_member_status_name , icd10   ,screen_date
from clinicmember_cormobidity_screen
left outer join  clinicmember on clinicmember.clinicmember_id = clinicmember_cormobidity_screen.clinicmember_id
left outer join  patient   pt on pt.hn = clinicmember_cormobidity_screen.hn
left outer join  clinic_member_status cm on cm.clinic_member_status_id = clinicmember.clinic_member_status_id
left outer join  clinic_persist_icd  on pt.hn=clinic_persist_icd.hn
 where do_foot_screen ="Y" and   clinicmember.clinic = '001' and clinicmember.clinic_member_status_id  <> '1'
 order by  clinicmember.clinicmember_id


Post โดย :  decepticons Date: 2012-07-12 15:08:58 ip: 203.113.118.78

ราขชื่อคนไข้ที่มีการตรวจเท้า และสถานะไม่ติดตามผล  แสดง icd10ด้วย

select  clinicmember.clinic, clinicmember.clinicmember_id , pt.hn  , concat(pt.pname,pt.fname,'  ',pt.lname  )as ptname   ,cm.clinic_member_status_name , clinic_persist_icd.clinic,icd10   ,screen_date
from clinicmember_cormobidity_screen
left outer join  clinicmember on clinicmember.clinicmember_id = clinicmember_cormobidity_screen.clinicmember_id
left outer join  patient   pt on pt.hn = clinicmember_cormobidity_screen.hn
left outer join  clinic_member_status cm on cm.clinic_member_status_id = clinicmember.clinic_member_status_id
left outer join  clinic_persist_icd  on pt.hn=clinic_persist_icd.hn
 where do_foot_screen ="Y" and   clinicmember.clinic = '001' and clinicmember.clinic_member_status_id  <> '1'
 order by  clinicmember.clinicmember_id


Post โดย :  decepticons Date: 2012-07-12 15:15:31 ip: 203.113.118.78

เพิ่มสิทธิ์

select  clinicmember.clinic,pt.pttype,tp.name,person_discharge_id,
clinicmember.clinicmember_id , pt.hn  , concat(pt.pname,pt.fname,'  ',pt.lname  )as ptname   ,
cm.clinic_member_status_name , clinic_persist_icd.clinic,icd10   ,screen_date

from clinicmember_cormobidity_screen
left outer join  clinicmember on clinicmember.clinicmember_id = clinicmember_cormobidity_screen.clinicmember_id
left outer join  patient   pt on pt.hn = clinicmember_cormobidity_screen.hn
left outer join  pttype tp on tp.pttype = pt.pttype
left outer join person ps on ps.patient_hn =  pt.hn
left outer join  clinic_member_status cm on cm.clinic_member_status_id = clinicmember.clinic_member_status_id
left outer join  clinic_persist_icd  on pt.hn=clinic_persist_icd.hn

where do_foot_screen ="Y" and   clinicmember.clinic = '001' and clinicmember.clinic_member_status_id  = '1'
 order by  clinicmember.clinicmember_id


 


Post โดย :  decepticons Date: 2012-07-19 15:06:51 ip: 101.51.229.141

select  clinicmember.clinic,pt.pttype,tp.name,person_discharge_id,
clinicmember.clinicmember_id , pt.hn  , concat(pt.pname,pt.fname,'  ',pt.lname  )as ptname   ,
cm.clinic_member_status_name , clinic_persist_icd.clinic,icd10   ,screen_date

from clinicmember_cormobidity_screen
left outer join  clinicmember on clinicmember.clinicmember_id = clinicmember_cormobidity_screen.clinicmember_id
left outer join  patient   pt on pt.hn = clinicmember_cormobidity_screen.hn
left outer join  pttype tp on tp.pttype = pt.pttype
left outer join person ps on ps.patient_hn =  pt.hn
left outer join  clinic_member_status cm on cm.clinic_member_status_id = clinicmember.clinic_member_status_id
left outer join  clinic_persist_icd  on pt.hn=clinic_persist_icd.hn

where do_foot_screen ="Y" and   clinicmember.clinic = '001' and clinicmember.clinic_member_status_id  = '1'
group by   pt.hn
 order by  clinicmember.clinicmember_id
 


Post โดย :  decepticons Date: 2012-07-19 15:35:25 ip: 122.155.42.171

select (select count(*) from person ), (select count(*) from patient),(select count(*) from person )/(select count(*) from patient),(select count(*) from person )mod (select count(*) from patient)


Post โดย :  decepticons Date: 2012-07-19 15:52:30 ip: 122.155.42.171