โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ฝาก sql ดึงขอมูลรีเฟอร์จากhos ให้น้อง


DateTime : 2012-08-08 11:58:01
Post By : decepticons
IP Address : 203.113.118.78

set @d1 :="2011-01-01", @d2 := "2012-12-31";

select i.year_refer,i.month_name,in_opd_visit,in_opd_patient,in_er_visit,in_er_patient,
out_opd_visit,out_opd_patient,out_er_visit,out_er_patient,
out_ipd_visit,out_ipd_patient
from
(select year(refer_date)+543 as year_refer ,MONTHNAME(refer_date)as month_name,
count(if(refer_point="OPD",hn,null))as in_opd_visit , count(distinct if(refer_point="OPD",hn,null))as in_opd_patient ,
count(if(refer_point="ER",hn,null))as in_er_visit ,  count(distinct if(refer_point="ER",hn,null))as in_er_patient 
from referin
where refer_date between @d1 and @d2
group by year(refer_date) ,month(refer_date)
order by year(refer_date) ,month(refer_date)) as i

LEFT OUTER JOIN
(select year(refer_date)+543 as year_refer ,MONTHNAME(refer_date)as month_name,
count(if(refer_point="OPD",hn,null))as out_opd_visit , count(distinct if(refer_point="OPD",hn,null))as out_opd_patient ,
count(if(refer_point="ER",hn,null))as out_er_visit ,  count(distinct if(refer_point="ER",hn,null))as out_er_patient ,
count(if(refer_point="IPD",hn,null))as out_ipd_visit   ,count(distinct if(refer_point="IPD",hn,null))as out_ipd_patient
from referout 
where refer_date between @d1 and @d2
group by year(refer_date) ,month(refer_date)
order by year(refer_date) ,month(refer_date)
)as o
on o.year_refer = i.year_refer AND o.month_name = i.month_name

เอาไปดึงให้ er เลยจร้า


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ