โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

crop image


DateTime : 2012-04-15 14:30:23
Post By : decepticons
IP Address : 203.113.118.78

function uploadImagesFixmember($inputFile,$uploadName,$locationUploadOrig,$locationUploadResize,$locationUploadicon,$height)
 {
 $pic_name = $uploadName;
 $images = $_FILES[$inputFile]["tmp_name"];
 $new_images = "Thumbnails_".$pic_name;
    $icon_name ="icon_".$pic_name;

 copy($_FILES[$inputFile]["tmp_name"],$locationUploadOrig."/".$pic_name);

 $images_orig = ImageCreateFromJPEG($images);
 $photoX = ImagesX($images_orig);
 $photoY = ImagesY($images_orig);

 $im = ImageCreate($height+11, $height+11);
 $w = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255) ;
    $images_fin = ImageCreateTrueColor($height+11, $height+11);
    ImageCopyResampled($images_fin, $im, -1, -1, 0, 0, $height+13, $height+13,$height+10, $height+10);


   if($photoX>$photoY)
  {  //¡êͺ»ÕéÀÒ¾µÃ§ªèǧ¡ÅÒ§µÒÁá¹Ç¹Í¹¢Í§ÀÒ¾µé¹©ºÑº  ãÊèÀÒ¾ thume ·ÕèàµÃÕÂÁãÇéà»ç¹ÊÕèàËÅÕÂÁ¨ÑµÃÑÊ
   ImageCopyResampled($images_fin, $images_orig, 6, 6, round(($photoX-$photoY)/2), 0, $height-1, $height-1, $photoY, $photoY);
  }

    if($photoY>$photoX)
  {  //¡êͺ»ÕéÀÒ¾µÃ§ªèǧ¡ÅÒ§µÒÁá¹ÇµÑ駢ͧÀÒ¾µé¹©ºÑº  ãÊèÀÒ¾ thume ·ÕèàµÃÕÂÁãÇéà»ç¹ÊÕèàËÅÕÂÁ¨ÑµÃÑÊ
   ImageCopyResampled($images_fin, $images_orig, 6, 6, 0, round(($photoY-$photoX)/2), $height-1, $height-1, $photoX, $photoX);
  }

      if($photoY==$photoX)
  {  //¡êͺ»ÕéÀÒ¾ÀÒ¾µé¹©ºÑº  ãÊèÀÒ¾ thume ·ÕèàµÃÕÂÁãÇéà»ç¹ÊÕèàËÅÕÂÁ¨ÑµÃÑÊ
   ImageCopyResampled($images_fin, $images_orig, 6, 6, 0, 0, $height-1, $height-1, $photoX, $photoY);
  }


  ImageJPEG($images_fin,$locationUploadResize."/".$new_images);

        $images_icon = ImageCreateTrueColor(50, 50);
        ImageCopyResampled($images_icon, $images_fin, 0, 0, 0, 0, 50, 50, $height+11,$height+11);
        ImageJPEG($images_icon,$locationUploadicon."/".$icon_name);

        ImageDestroy($images_icon);
  ImageDestroy($images_orig);
  ImageDestroy($images_fin);
  ImageDestroy($im);
}
 


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

 uploadImagesFixmember( "news_image", $pic_name,
            "../../images/m_pixture/orig/",
            "../../images/m_pixture/thum/",
            "../../images/m_pixture/icon/",
            180  );


Post โดย :  decepticons Date: 2012-04-15 14:31:33 ip: 203.113.118.78

เป็นฟักชั่น php ในการสร้างภาพตัวอย่างและภาพตัวอย่างขนาดเล็กประมาณicon  

โดยการ crop ในส่วนตรงกลางภาพ จากภาพoriginalที่อัพขึ้น เป็นสี่เหลี่มจัตุรัสใส่ขอบสีขาวใว้ด้วย

ภาพจะได้ สามภาพ

1. ภาพจริง  ไม่มีการ ย่อขนาดภาพ

2. ภาพตัวอย่าง ขนาดกำหนดที่พารามิเตอร์ ในฟักชั่นได้เลย

3. ภาพตัวอย่างขนาดเล็ก มีขนาด 50x50 pixcel  ประมาณเท่า icon

 

หวังว่าคงมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับ


Post โดย :  decepticons Date: 2012-04-16 10:27:16 ip: 203.113.118.74