โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

คำสั่งติดตั้ง mysql


DateTime : 2010-03-24 20:08:45
Post By : wauy
IP Address :
useradd mysql
service mysql stop
export TMP=/tmp
export TMPDIR=/tmp
rm -fr /var/lib/mysql
rm -f /etc/init.d/mysql*
rpm -Uvh MySQL-shared-5.1.28-0.glibc23.x86_64.rpm --nodeps --force
rpm -Uvh MySQL-client-5.1.28-0.glibc23.x86_64.rpm --nodeps --force
rpm -Uvh MySQL-server-5.1.28-0.glibc23.x86_64.rpm --nodeps --force
service mysql stop
cp my8.cnf /etc/my.cnf
chmod 744 /etc/my.cnf
service mysql start
mysql -e "drop database if exists hos"
mysql -e "create database hos"
mysql -e "grant all on hos.* to sa@'%' identified by 'sa' with grant option"
mysql -e "grant REPLICATION SLAVE on hos.* to sa@'%' identified by 'sa' "

( ขึ้นอยู่กับ mysql V.ไหน )


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ