โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

Source Code Backup Restone Mysql


DateTime : 2010-05-09 13:16:45
Post By : huwko
IP Address :

 ลองนี้ : : :

Process.Start( "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\mysqldump.exe" , "--user=root --password=root --host=localhost  --databases MySQL hospitality -r " "C:\BackUpDataBase.sql" Process.Start ("C : \ Program Files \ MySQL \ MySQL Server 5.0 \ bin \ mysqldump.exe","-- user = root -- password = root -- host = localhost -- ฐานข้อมูลต้อนรับ MySQL r -""C : BackUpDataBase.sql \"

Tell if there if there is still problem. บอกถ้ามีถ้ายังมีปัญหา
I suggest you try an online backup using, Select * from mytable into outfile 'c:/myTable.sql' ผมแนะนำให้คุณลองสำรองข้อมูลออนไลน์ใช้ * เลือกจาก mytable เป็น outfile'c : / myTable.sql'


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

การนำเข้า

 

MySql.Data.MySqlClient MySql.Data.MySqlClient

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------

 

Private ส่วนตัว Sub BackupMySql() BackupMySql Sub ()

 

Dim localDir As localDir มซำเป็น String = "path to where to save file" String ="เส้นทางไปที่บันทึกแฟ้ม"

 

 

Dim strDate As Dim strDate As String = Date .Now.ToShortDateString 'Prepend file with date for dated backups วันที่ . Now.ToShortDateString'ย่อหน้า file = String กับวันที่สำหรับการสำรองข้อมูลลงวันที่

 

 

Dim fileName As Dim filename As String = strDate.Replace( "/" , "-" ) & "_" & ftphost & ".sql" = strDate.Replace String ("/","--") และ"_"และ ftphost &". sql"

 

Dim saveFile As saveFile มซำเป็น String = localDir & fileName String = localDir และชื่อไฟล์

 

 

Dim DBServer As DBServer มซำเป็น String = "mysql host" String ="host mysql"

 

 

Dim DBServerPort As DBServerPort มซำเป็น String = "mysql port" String ="port mysql"

 

 

Dim Database As ฐานข้อมูล Dim เป็น String = "database name" String = ชื่อฐานข้อมูล"

 

 

Dim DBUser As DBUser มซำเป็น String = "mysql username" String ="ชื่อผู้ใช้ mysql"

 

 

Dim DBPass As DBPass มซำเป็น String = "mysql password" String ="รหัสผ่าน mysql"

 

 

Dim MyConString As MyConString มซำเป็น String = "SERVER=" & DBServer & ";DATABASE=" & Database & ";UID=" & DBUser & ";PASSWORD=" & DBPass String = SERVER"="& DBServer และ"; DATABASE ="& Database &"; UID PASSWORD"& DBUser และ"; = ="& DBPass

 

 

Dim connection As ต่อมซำเป็น New MySqlConnection(MyConString) MySqlConnection ใหม่ (MyConString)

 

 

Dim tablesCommand As MySqlCommand = connection.CreateCommand() Dim tablesCommand เป็น MySqlCommand connection.CreateCommand = ()

 

 

Dim rowsCommand As MySqlCommand = connection.CreateCommand() Dim rowsCommand เป็น MySqlCommand connection.CreateCommand = ()

 

 

Dim tablesReader As MySqlDataReader tablesReader Dim As MySqlDataReader

 

 

Dim rowsReader As MySqlDataReader rowsReader Dim As MySqlDataReader

tablesCommand.CommandText = tablesCommand.CommandText =

 

"SHOW TABLES FROM " & Database "จากตารางจะแสดง"และฐานข้อมูล

connection.Open() connection.Open ()

tablesReader = tablesCommand.ExecuteReader() tablesReader = tablesCommand.ExecuteReader ()

 

 

Dim query As แบบสอบถาม Dim เป็น String = "" String =""

 

Dim tablesArray As tablesArray Dim As New ArrayList() New ArrayList ()

 

 

While tablesReader.Read() ขณะ tablesReader.Read ()

tablesArray.Add(tablesReader.GetValue(0).ToString()) tablesArray.Add (tablesReader.GetValue (0) . ToString ())

 

 

End ท้าย While ในขณะที่

tablesReader.Close() tablesReader.Close ()

 

For i = 0 To tablesArray.Count - 1 สำหรับ i = 0 To tablesArray.Count -- 1

query += + แบบสอบถาม =

 

"DROP TABLE IF EXISTS `" & tablesArray(i) & "`;" & vbCrLf '& Database & "." "DROP ตาราง IF EXISTS`"& tablesArray (i) และ""; & vbCrLf'และ Database &". "

query += vbCrLf & + แบบสอบถาม = vbCrLf &

"CREATE TABLE `" & tablesArray(i) & "` (" & vbCrLf """ตาราง CREATE และ tablesArray (i) และ""("& vbCrLf

rowsCommand.CommandText = rowsCommand.CommandText =

 

"DESCRIBE " & tablesArray(i) "อธิบาย"และ tablesArray (i)

rowsReader = rowsCommand.ExecuteReader() rowsReader = rowsCommand.ExecuteReader ()

 

 

Dim temp As Dim temp As String = "" String =""

 

While rowsReader.Read() ขณะ rowsReader.Read ()

query += + แบบสอบถาม =

 

"`" & rowsReader.GetString( "Field" ) & "` " & rowsReader.GetString( "Type" ) """& rowsReader.GetString ("Field") &"""& rowsReader.GetString ("Type")

 

 

If ถ้า Not rowsReader.GetString( "Null" ) = "YES" ไม่ rowsReader.GetString ("Null") ="YES" Then แล้วจึง

query += + แบบสอบถาม =

" NOT NULL" "NOT NULL"

 

End ท้าย If ถ้า

 

If IsDBNull(rowsReader.Item( "Default" )) = False หาก IsDBNull (rowsReader.Item ("Default")) = False Then แล้วจึง

query += + แบบสอบถาม =

" DEFAULT '" & rowsReader.GetString( "Default" ) & "'" "เริ่มต้น""และ rowsReader.GetString ("Default") &"'"

 

End ท้าย If ถ้า

 

If ถ้า Not rowsReader.GetString( "Extra" ) = Nothing ไม่ rowsReader.GetString ("Extra") = Nothing Then แล้วจึง

query += + แบบสอบถาม =

" " & rowsReader.GetString( "Extra" ).ToUpper() ""และ rowsReader.GetString ("Extra") . ToUpper ()

 

 

End ท้าย If ถ้า

 

If rowsReader.GetString( "Key" ) = "PRI" หาก rowsReader.GetString ("Key") ="PRI" Then แล้วจึง

temp = temp =

"primary key(" & rowsReader.GetString( "Field" ) & ")" "คีย์หลัก ("rowsReader.GetString และ ("Field") &")"

 

End ท้าย If ถ้า

query += + แบบสอบถาม =

"," & vbCrLf "& vbCrLf"

 

 

End ท้าย While ในขณะที่

query += temp & vbCrLf & + แบบสอบถาม = temp & vbCrLf &

");" & vbCrLf & vbCrLf )"& vbCrLf"& vbCrLf

rowsReader.Close() rowsReader.Close ()

rowsCommand.CommandText = rowsCommand.CommandText =

 

"SELECT * FROM " & tablesArray(i) "SELECT * FROM"& tablesArray (i)

rowsReader = rowsCommand.ExecuteReader() rowsReader = rowsCommand.ExecuteReader ()

 

 

While rowsReader.Read() ขณะ rowsReader.Read ()

query += + แบบสอบถาม =

 

"INSERT INTO `" & tablesArray(i) & "` (" "INSERT INTO`"& tablesArray (i) และ"`("

 

Dim count As Dim count As Integer = rowsReader.FieldCount - 1 = rowsReader.FieldCount Integer -- 1

 

 

Dim keys(count) As ปุมซำ (ต่อ) เป็น String เชือก

 

Dim values(count) As ค่า Dim (ต่อ) เป็น String เชือก

 

For n = 0 To count สำหรับ n = 0 ในการนับ

keys(n) = rowsReader.GetName(n) คีย์ (n) = rowsReader.GetName (n)

values(n) = rowsReader.Item(n) ค่า (n) = rowsReader.Item (n)

 

 

Next ถัดไป

query += Join(keys, แบบสอบถาม + = ร่วม (กุญแจ

", " ) & ")" & vbCrLf & "VALUES ('" & Join(values, "', '" ) & "');" & vbCrLf ",") &")"& vbCrLf &"VALUES ('"& Join (ค่า"','") และ "');" & vbCrLf

 

 

End ท้าย While ในขณะที่

rowsReader.Close() rowsReader.Close ()

query += vbCrLf & vbCrLf + แบบสอบถาม = vbCrLf & vbCrLf

 

Next ถัดไป

connection.Close() connection.Close ()

connection.Dispose() connection.Dispose ()

 

 

If File.Exists(saveFile) Then หาก File.Exists (saveFile) จากนั้น

File.Delete(saveFile) File.Delete (saveFile)

 

End ท้าย If ถ้า

 

Dim objWriter As objWriter มซำเป็น New System.IO.StreamWriter(saveFile) ใหม่ System.IO.StreamWriter (saveFile)

objWriter.Write(query) แบบสอบถาม (objWriter.Write)

objWriter.Close() objWriter.Close ()


Post โดย :  huwko Date: 2010-05-09 13:17:33 ip:

ขอบคุณครับ

เอาภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายๆๆหน่อยครับหลายท่านงงครับว่ามันคืออะไร


Post โดย :  chinaga Date: 2010-05-09 19:52:29 ip:

ใช่มากครับ อ.huwko

เยี่ยมมากครับ แต่ผมอ่านแล้วไม่รู้เรื่อง

ถ้าจะให้ดีอธิบายทีละบรรทัดเลยครับลูกพี่


Post โดย :  wauy Date: 2010-05-14 00:14:26 ip: