โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

scriptเรียกเก็บผู้ป่วยนอก กับscriptดึงข้อมูลผู้ป่วยER สำหรับโรงพยาบาลครับ เพื่อใครจะเอาไปใช้ประโยชน์


DateTime : 2010-07-30 00:30:54
Post By : dogmike
IP Address :

scriptเรียกเก็บผู้ป่วยนอก

source :
unit Unit1;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, DB, DBClient, Grids, DBGrids, cxControls, cxContainer,
  cxEdit, cxTextEdit, cxMaskEdit, cxDropDownEdit, cxCalendar, ExtCtrls, ComCtrls;
type
  TForm1 = class(TForm)
    GroupBox1: TGroupBox;
    GroupBox3: TGroupBox;
    PttypeCombobox1: TComboBox;
    PttypeCombobox2: TComboBox;
    PttypeCombobox3: TComboBox;
    PttypeButton: TButton;
    PttypeListBox: TListBox;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    HospcodeEdit1: TEdit;
    HospcodeEdit2: TEdit;
    Button2: TButton;
    DBGrid1: TDBGrid;
    cds: TClientDataSet;
    ds: TDataSource;
    Button3: TButton;
    Button4: TButton;
    GroupBox4: TGroupBox;
    CheckBox2: TCheckBox;
    CheckBox3: TCheckBox;
    Label6: TLabel;
    cxDateEdit1: TcxDateEdit;
    Label7: TLabel;
    cxDateEdit2: TcxDateEdit;
    Button1: TButton;
    RadioGroup2: TRadioGroup;
    PG: TProgressBar;
    RadioButton1: TRadioButton;
    RadioButton2: TRadioButton;
    RadioButton3: TRadioButton;
    Bevel1: TBevel;
    RadioButton4: TRadioButton;
    CheckBox1: TCheckBox;
    GroupBox2: TGroupBox;
    Label1: TLabel;
    CupsCombobox: TComboBox;
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure PttypeButtonClick(Sender: TObject);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
    procedure Button4Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure ProcessIncome(field_name, income_group: string);
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
  pttype_cri: string;
  i: integer; s: string;
  paidst_cri: string;
  region_cri : string;
  hospcode_cri : string;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.ProcessIncome(field_name, income_group: string);
begin
  cds.fieldbyname(field_name).asfloat := 0;
  try
    cds.fieldbyname(field_name).asfloat := getsqldata('select sum(rcptamt) as cc from incoth where vn = "' +
      cds.fieldbyname('vn').asstring + '" and paidst in (' + paidst_cri + ') and income in (select income from income where income_group in (' + income_group + ')) ');
  except end;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  pttypelistbox.items.clear;
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var tc:tclientdataset;
begin
  pttype_cri := '';
  if radiobutton1.checked then
  begin
    pttype_cri := ' and v.pttype = "' +
      vartostr(getsqldata('select pttype from pttype where name = "' + pttypecombobox1.text + '"')) + '" ';
  end else
    if radiobutton2.checked then
    begin
      pttype_cri := ' and v.pcode = "' +
        vartostr(getsqldata('select code from pcode where name = "' + pttypecombobox2.text + '"')) + '" ';
    end else
      if radiobutton3.checked then
      begin
        s := '';
        for i := 0 to pttypelistbox.items.count - 1 do
        begin
          if s = '' then s := '"' + vartostr(getsqldata('select pttype from pttype where name = "' + pttypelistbox.items[i] + '"')) + '"' else
            s := s + ',"' + vartostr(getsqldata('select pttype from pttype where name = "' + pttypelistbox.items[i] + '"')) + '"';
        end;
        pttype_cri := ' and v.pttype in (' + s + ') ';
      end else
      if radiobutton4.checked then
      begin
        pttype_cri := ' and v.pttype in (select pttype from pttype where pcode in ("UC","UA","UB","AA","AB","AC","AD","AE","AF","AG","AH","AI","AJ","AK","AL","AM") ) ';
      end;
  region_cri := '';
  if checkbox2.checked then
  begin
    if radiogroup2.itemindex=1 then
    region_cri := ' and v.pttype_in_region = "Y"' else
    if radiogroup2.itemindex=2 then
    region_cri := ' and v.pttype_in_region = "N" ';
  end;
  hospcode_cri := '';
  if checkbox3.checked then
  begin
    if hospcodeedit1.text<>'' then
    hospcode_cri :=' and v.hospmain = "'+hospcodeedit1.text+'" ';
    if hospcodeedit2.text<>'' then
    begin
      hospcode_cri := hospcode_cri + ' and v.hospsub = "'+hospcodeedit2.text+'" ';
    end;
  end;
  if checkbox1.checked then
  begin
     tc:=tclientdataset.create(nil);
     tc.data:=HOSxP_GetDataset('select hospcode from hospcode_cup_detail d ,hospcode_cup_list l '+
     ' where d.hospcode_cup_id = l.hospcode_cup_id and l.hospcode_cup_name = "'+
          cupscombobox.text+'"');
     s:='';
     while not tc.eof do
     begin
       if s='' then s:='"'+tc.fieldbyname('hospcode').asstring+'"' else
       s:=s+',"'+tc.fieldbyname('hospcode').asstring+'"' ;
       tc.next;
     end;
     tc.free;
     hospcode_cri := ' and v.hospmain in ('+s+')';
  end;
  button2.enabled := false;
  cds.data := HOSxP_GetDataset('select concat(p.pname,p.fname,"  ",p.lname) as ptname,concat(v.pdx,", ",v.dx0,", ",v.dx1) as pdx123 , v.* ,p.*,s.* ,t.* , ' +
    ' concat(h.hosptype ," ",h.name) as hosname  ' +
    ' from vn_stat v ' +
    ' left outer join patient p on p.hn = v.hn ' +
    ' left outer join sex s on s.code = p.sex ' +
    ' left outer join pttype t on t.pttype = v.pttype '+
    ' left outer join hospcode h on h.hospcode = v.hospmain ' +
    ' where v.vstdate between "' + formatdatetime('yyyy-mm-dd', cxdateedit1.date) + '" and "' + formatdatetime('yyyy-mm-dd', cxdateedit2.date) + '" ' +
    pttype_cri+' '+region_cri+' '+hospcode_cri+
    '  and v.income <>0  order by v.vstdate ');
  paidst_cri := '"02"';
  pg.position := 0;
  pg.max := cds.recordcount;
  cds.first;
  dbgrid1.enabled := false;
  while not cds.eof do
  begin
    pg.position := pg.position + 1;
    cds.edit;
    cds.fieldbyname('count_in_day').asinteger := cds.recno;
    cds.fieldbyname('inc01').asfloat := 0;
    cds.fieldbyname('inc02').asfloat := 0;
    cds.fieldbyname('inc03').asfloat := 0;
    cds.fieldbyname('inc06').asfloat := 0;
    cds.fieldbyname('inc09').asfloat := 0;
    cds.fieldbyname('inc11').asfloat := 0;
    cds.post;
    cds.next;
  end;
  cds.first;
  dbgrid1.enabled := true;
  button2.enabled := true;
end;
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
  fcds.data := cds.data;
  ExportDatasetToExcel('nhso.xls');
end;
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var tc:tclientdataset;
  id:string;
begin
  id := Get_OnlineID;
  tc:=tclientdataset.create(nil);
  try
   hosxp_getdataset('delete from tempreport where id = "'+id+'"');
  except
  end;
  tc.data:=HOSxP_GetDataset('select * from tempreport where id = "'+id+'"');
  cds.first;
  while not cds.eof do
  begin
    tc.insert;
    tc.fieldbyname('reportname').asstring := 'NK1';
    tc.fieldbyname('id').asstring:=id;
    tc.fieldbyname('num').asinteger:=cds.fieldbyname('count_in_day').asinteger;
    tc.fieldbyname('num1').asinteger:=cds.fieldbyname('age_y').asinteger;
    tc.fieldbyname('date4').asdatetime:=cds.fieldbyname('vstdate').asdatetime;
    tc.fieldbyname('date3').asdatetime:=cds.fieldbyname('pttype_expire').asdatetime;
    tc.fieldbyname('name3').asstring:=cds.fieldbyname('hn').asstring;
    tc.fieldbyname('name1').asstring:=cds.fieldbyname('name').asstring;
    tc.fieldbyname('name4').asstring := cds.fieldbyname('pttypeno').asstring;
    tc.fieldbyname('name2').asstring:=cds.fieldbyname('ptname').asstring;
    tc.fieldbyname('name6').asstring :=cds.fieldbyname('cid').asstring;
    tc.fieldbyname('name5').asstring :=cds.fieldbyname('hosname').asstring;
       if  cds.fieldbyname('sex').asstring='1'  then
       tc.fieldbyname('name7').asstring :='ª'
       else   tc.fieldbyname('name7').asstring :='­' ;
    tc.fieldbyname('name8').asstring :=cds.fieldbyname('pdx123').asstring;
    tc.fieldbyname('name10').asstring := cds.fieldbyname('op0').asstring;
    tc.fieldbyname('mon1').asfloat := cds.fieldbyname('inc01').asfloat;
    tc.fieldbyname('mon2').asfloat := cds.fieldbyname('inc04').asfloat;
    tc.fieldbyname('mon3').asfloat := cds.fieldbyname('inc05').asfloat;
    tc.fieldbyname('mon4').asfloat := cds.fieldbyname('inc06').asfloat;
    tc.fieldbyname('mon5').asfloat := cds.fieldbyname('inc07').asfloat;
    tc.fieldbyname('mon6').asfloat := cds.fieldbyname('inc09').asfloat;
    tc.fieldbyname('mon7').asfloat := cds.fieldbyname('inc10').asfloat;
    tc.fieldbyname('mon8').asfloat := cds.fieldbyname('inc04').asfloat;
    tc.fieldbyname('mon9').asfloat := cds.fieldbyname('inc12').asfloat;
    tc.fieldbyname('mon10').asfloat := cds.fieldbyname('inc13').asfloat;
    tc.fieldbyname('mon11').asfloat := cds.fieldbyname('inc02').asfloat+
                                       cds.fieldbyname('inc03').asfloat+
                                       cds.fieldbyname('inc08').asfloat+
                                       cds.fieldbyname('inc11').asfloat+
                                       cds.fieldbyname('inc14').asfloat+
                                       cds.fieldbyname('inc15').asfloat+
                                       cds.fieldbyname('inc16').asfloat+
                                       cds.fieldbyname('inc17').asfloat;
    tc.fieldbyname('mon12').asfloat := cds.fieldbyname('income').asfloat;
    tc.post;
    cds.next;
  end;
  if tc.changecount>0 then hosxp_updatedelta(tc.delta,'select * from tempreport where id = "'+id+'" limit 0');
  tc.free;
  PrintReportWithParam('A_script_NK01','nk1',id,formatdatetime('dd-mm-eeee', cxdateedit1.date),formatdatetime('dd-mm-eeee', cxdateedit2.date));
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var tc: tclientdataset;
begin
  tc := tclientdataset.create(nil);
  tc.data := HOSxP_Getdataset('select name from pttype order by name');
  while not tc.eof do
  begin
    pttypecombobox1.items.add(tc.fieldbyname('name').asstring);
    pttypecombobox3.items.add(tc.fieldbyname('name').asstring);
    tc.next;
  end;
  tc.data := HOSxP_GetDataset('select name from pcode order by name');
  while not tc.eof do
  begin
    pttypecombobox2.items.add(tc.fieldbyname('name').asstring);
    tc.next;
  end;
  tc.data := HOSxP_GetDataset('select hospcode_cup_name from hospcode_cup_list ');
  while not tc.eof do
  begin
    cupscombobox.items.add(tc.fieldbyname('hospcode_cup_name').asstring);
    tc.next;
  end;
  tc.free;
  cxdateedit1.date := date;
  cxdateedit2.date := date;
end;
procedure TForm1.PttypeButtonClick(Sender: TObject);
begin
  if pttypecombobox3.text <> '' then
    if pttypelistbox.items.indexof(pttypecombobox3.text) = -1 then
      pttypelistbox.items.add(pttypecombobox3.text);
end;
end.

 


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

DFM:
  object Form1: TForm1
  Left = 0
  Top = 0
  Caption = #3619#3632#3610#3610#3626#3656#3591#3586#3657#3629#3617#3641#3621#3588#3656#3634#3651#3594#3657#3592#3656#3634#3618#3649#3618#3585#3626#3636#3607#3608#3636
  ClientHeight = 521
  ClientWidth = 966
  Color = clBtnFace
  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
  Font.Color = clWindowText
  Font.Height = -11
  Font.Name = 'Tahoma'
  Font.Style = []
  OldCreateOrder = False
  OnCreate = FormCreate
  DesignSize = (
    766
    521)
  PixelsPerInch = 96
  TextHeight = 13
  object Bevel1: TBevel
    Left = 480
    Top = 12
    Width = 283
    Height = 178
    Shape = bsFrame
  end
  object Label6: TLabel
    Left = 487
    Top = 21
    Width = 37
    Height = 13
    Caption = #3594#3656#3623#3591#3623#3633#3609#3607#3637#3656
  end
  object Label7: TLabel
    Left = 637
    Top = 21
    Width = 11
    Height = 13
    Caption = #3606#3638#3591
  end
  object GroupBox1: TGroupBox
    Left = 8
    Top = 8
    Width = 470
    Height = 182
    Caption = #3611#3619#3632#3648#3616#3607#3626#3636#3607#3608#3636
    TabOrder = 0
    object PttypeCombobox1: TComboBox
      Left = 111
      Top = 18
      Width = 343
      Height = 21
      Style = csDropDownList
      ItemHeight = 13
      TabOrder = 0
    end
    object PttypeCombobox2: TComboBox
      Left = 111
      Top = 45
      Width = 343
      Height = 21
      Style = csDropDownList
      ItemHeight = 13
      TabOrder = 1
    end
    object PttypeCombobox3: TComboBox
      Left = 111
      Top = 72
      Width = 280
      Height = 21
      Style = csDropDownList
      ItemHeight = 13
      TabOrder = 2
    end
    object PttypeButton: TButton
      Left = 395
      Top = 72
      Width = 62
      Height = 21
      Caption = #3648#3614#3636#3656#3617
      TabOrder = 3
      OnClick = PttypeButtonClick
    end
    object PttypeListBox: TListBox
      Left = 111
      Top = 99
      Width = 280
      Height = 70
      ItemHeight = 13
      TabOrder = 4
    end
    object Button1: TButton
      Left = 395
      Top = 99
      Width = 62
      Height = 21
      Caption = 'Clear'
      TabOrder = 5
      OnClick = Button1Click
    end
    object RadioButton1: TRadioButton
      Left = 11
      Top = 20
      Width = 76
      Height = 17
      Caption = #3619#3632#3610#3640#3594#3639#3656#3629#3626#3636#3607#3608#3636
      Checked = True
      TabOrder = 6
      TabStop = True
    end
    object RadioButton2: TRadioButton
      Left = 11
      Top = 47
      Width = 89
      Height = 17
      Caption = #3619#3632#3610#3640#3627#3617#3623#3604#3626#3636#3607#3608#3636
      TabOrder = 7
    end
    object RadioButton3: TRadioButton
      Left = 11
      Top = 73
      Width = 89
      Height = 17
      Caption = #3619#3632#3610#3640#3585#3621#3640#3656#3617#3626#3636#3607#3608#3636
      TabOrder = 8
    end
    object RadioButton4: TRadioButton
      Left = 11
      Top = 96
      Width = 86
      Height = 17
      Caption = #3626#3636#3607#3608#3636' UC'
      TabOrder = 9
    end
  end
  object GroupBox3: TGroupBox
    Left = 373
    Top = 194
    Width = 151
    Height = 92
    Caption = #3619#3627#3633#3626#3626#3606#3634#3609#3614#3618#3634#3610#3634#3621
    TabOrder = 1
    object Label4: TLabel
      Left = 12
      Top = 21
      Width = 40
      Height = 13
      Caption = #3619#3627#3633#3626#3627#3621#3633#3585
    end
    object Label5: TLabel
      Left = 12
      Top = 49
      Width = 36
      Height = 13
      Caption = #3619#3627#3633#3626#3619#3629#3591
    end
    object HospcodeEdit1: TEdit
      Left = 81
      Top = 18
      Width = 55
      Height = 21
      TabOrder = 0
    end
    object HospcodeEdit2: TEdit
      Left = 81
      Top = 45
      Width = 55
      Height = 21
      TabOrder = 1
    end
  end
  object Button2: TButton
    Left = 676
    Top = 51
    Width = 75
    Height = 25
    Caption = #3649#3626#3604#3591#3586#3657#3629#3617#3641#3621
    TabOrder = 2
    OnClick = Button2Click
  end
  object DBGrid1: TDBGrid
    Left = 8
    Top = 292
    Width = 943
    Height = 198
    Anchors = [akLeft, akTop, akRight, akBottom]
    DataSource = ds
    TabOrder = 3
    TitleFont.Charset = DEFAULT_CHARSET
    TitleFont.Color = clWindowText
    TitleFont.Height = -11
    TitleFont.Name = 'Tahoma'
    TitleFont.Style = []
    Columns = <
      item
        Expanded = False
        FieldName = 'count_in_day'
        Title.Caption = #3621#3635#3604#3633#3610
        Visible = True
      end
      item
        Expanded = False
        FieldName = 'vstdate'
        Title.Caption = #3623#3633#3609#3607#3637#3656
        Visible = True

      end
      item
        Expanded = False
        FieldName = 'ptname'
        Title.Caption = #3594#3639#3656#3629
        Width = 144
        Visible = True
      end
      item
        Expanded = False
        FieldName = 'cid'
        Title.Caption = 'CID'
        Visible = True
      end
      item
        Expanded = False
        FieldName = 'pttypeno'
        Title.Caption = #3648#3621#3586#3607#3637#3656#3626#3636#3607#3608#3636
        Visible = True
      end
      item
        Expanded = False
        FieldName = 'hn'
        Title.Caption = 'HN'
        Visible = True
      end

      item
        Expanded = False
        FieldName = 'pdxl23'
        Title.Caption = 'pdx'
        Visible = True
      end

      item
        Expanded = False
        FieldName = 'op0'
        Title.Caption = 'ICD9'
        Visible = True
      end

      item
        Expanded = False
        FieldName = 'inc01'
        Title.Caption = 'inc01'
        Visible = True
      end
        item
        Expanded = False
        FieldName = 'inc04'
        Title.Caption = 'inc04'
        Visible = True
      end
        item
        Expanded = False
        FieldName = 'inc05'
        Title.Caption = 'inc05'
        Visible = True
      end

      item
        Expanded = False
        FieldName = 'inc06'
        Title.Caption = 'inc06'
        Visible = True
      end

      item
        Expanded = False
        FieldName = 'inc07'
        Title.Caption = 'inc07'
        Visible = True
      end

      item
        Expanded = False
        FieldName = 'inc09'
        Title.Caption = 'inc09'
        Visible = True
      end
      item
        Expanded = False
        FieldName = 'inc010'
        Title.Caption = 'inc010'
        Visible = True
      end

      item
        Expanded = False
        FieldName = 'inc04'
        Title.Caption = 'inc04'
        Visible = True
      end

      item
        Expanded = False
        FieldName = 'inc012'
        Title.Caption = 'inc012'
        Visible = True
      end

      item
        Expanded = False
        FieldName = 'inc013'
        Title.Caption = 'inc013'
        Visible = True
      end

      item
        Expanded = False

        Title.Caption = 'other'
        Visible = True
      end

      item
        Expanded = False
        FieldName = 'income'
        Title.Caption = 'income'
        Visible = True
      end>
  end
  object Button3: TButton
    Left = 676
    Top = 82
    Width = 75
    Height = 25
    Caption = #3626#3656#3591#3629#3629#3585' Excel'
    TabOrder = 4
    OnClick = Button3Click
  end
  object Button4: TButton
    Left = 676
    Top = 113
    Width = 75
    Height = 25
    Caption = #3614#3636#3617#3614#3660
    TabOrder = 5
    OnClick = Button4Click
  end
  object GroupBox4: TGroupBox
    Left = 8
    Top = 196
    Width = 197
    Height = 90
    Caption = #3648#3591#3639#3656#3629#3609#3652#3586' '#3607#3637#3656#3605#3657#3629#3591#3585#3634#3619#3619#3632#3610#3640' '#3648#3614#3636#3656#3617#3648#3605#3636#3617
    TabOrder = 6
    object CheckBox2: TCheckBox
      Left = 11
      Top = 21
      Width = 97
      Height = 17
      Caption = #3611#3619#3632#3648#3616#3607#3651#3609#3648#3586#3605
      TabOrder = 0
    end
    object CheckBox3: TCheckBox
      Left = 11
      Top = 39
      Width = 140
      Height = 17
      Caption = #3619#3627#3633#3626#3626#3606#3634#3609#3614#3618#3634#3610#3634#3621
      TabOrder = 1
    end
    object CheckBox1: TCheckBox
      Left = 11
      Top = 60
      Width = 140
      Height = 17
      Caption = 'CUPs'
      TabOrder = 2
    end
  end
  object cxDateEdit1: TcxDateEdit
    Left = 530
    Top = 18
    TabOrder = 7
    Width = 104
  end
  object cxDateEdit2: TcxDateEdit
    Left = 654
    Top = 18
    TabOrder = 8
    Width = 100
  end
  object RadioGroup2: TRadioGroup
    Left = 211
    Top = 196
    Width = 156
    Height = 90
    Caption = #3611#3619#3632#3648#3616#3607#3651#3609#3648#3586#3605
    ItemIndex = 0
    Items.Strings = (
      #3652#3617#3656#3619#3632#3610#3640
      #3651#3609#3648#3586#3605
      #3609#3629#3585#3648#3586#3605)
    TabOrder = 9
  end
  object PG: TProgressBar
    Left = 8
    Top = 496
    Width = 528
    Height = 17
    Anchors = [akLeft, akBottom]
    TabOrder = 10
  end
  object GroupBox2: TGroupBox
    Left = 525
    Top = 194
    Width = 214
    Height = 92
    Caption = 'Cups'
    TabOrder = 11
    object Label1: TLabel
      Left = 5
      Top = 21
      Width = 41
      Height = 13
      Caption = #3594#3639#3656#3629' Cups'
    end
    object CupsCombobox: TComboBox
      Left = 52
      Top = 18
      Width = 145
      Height = 21
      Style = csDropDownList
      ItemHeight = 13
      TabOrder = 0
    end
  end
  object cds: TClientDataSet
    Aggregates = <>
    Params = <>
    Left = 405
    Top = 141
  end
  object ds: TDataSource
    DataSet = cds
    Left = 438
    Top = 141
  end
end


Post โดย :  dogmike Date: 2010-07-30 00:32:35 ip:

รายงานที่ใช้ในscriptเรียกเก็บ

 


Post โดย :  dogmike Date: 2010-07-30 00:33:50 ip:

script ดึงจำนวนคนไข้ ER ครับ

Source:
unit Unit1;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, DB, DBClient, Grids, DBGrids, ComCtrls,TDateTimePicker;
type
  TForm1 = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Panel2: TPanel;
    Panel3: TPanel;
    DBGrid1: TDBGrid;
    cds: TClientDataSet;
    ds: TDataSource;
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    Button3: TButton;
    Label1: TLabel;
    DateTimePicker1: TDateTimePicker;
    DateTimePicker2: TDateTimePicker;
    Edit1: TEdit;
    Edit2: TEdit;
    Edit3: TEdit;
    Edit4: TEdit;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
     procedure Button2Click(Sender: TObject);
      procedure Button3Click(Sender: TObject);
       procedure Button4Click(Sender: TObject);
        procedure ComboBox1Click(Sender: TObject);
         procedure CupsComboboxClick(Sender: TObject);
          procedure ComboBox2Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
  where_ : string;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var tc: tclientdataset;
begin
  tc := tclientdataset.create(nil);
  tc.data := HOSxP_Getdataset('select name from er_pt_type order by er_pt_type');
  while not tc.eof do
  begin
    combobox1.items.add(tc.fieldbyname('name').asstring);
    tc.next;
  end;
  tc.data := HOSxP_GetDataset('select name from er_emergency_type order by er_emergency_type');
  while not tc.eof do
  begin
    CupsCombobox.items.add(tc.fieldbyname('name').asstring);
    tc.next;
  end;
   tc.data := HOSxP_Getdataset('select name from ovstist order by ovstist');
  while not tc.eof do
  begin
    combobox2.items.add(tc.fieldbyname('name').asstring);
    tc.next;
  end;
  tc.free;
DateTimePicker1.date := date;
DateTimePicker2.date := date;
end;
procedure ComboBox1Click(Sender: TObject);
begin
if Edit1.text<>'' then Edit1.text:=Edit1.text+',"'+ComboBox1.text +'"';
if Edit1.text='' then Edit1.text:='"'+ComboBox1.text +'"';
end;
procedure CupsComboboxClick(Sender: TObject);
begin
if Edit2.text<>'' then Edit2.text:=Edit2.text+',"'+CupsCombobox.text +'"';
if Edit2.text='' then Edit2.text:='"'+CupsCombobox.text +'"';
end;
procedure ComboBox2Click(Sender: TObject);
begin
if Edit3.text<>'' then Edit3.text:=Edit3.text+',"'+ComboBox2.text +'"';
if Edit3.text='' then Edit3.text:='"'+ComboBox2.text +'"';
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var xx : string ;
begin
 where_:='';
 if Edit1.text<>'' then where_ := ' and ept.name in ('+ Edit1.text+' ) ';
 if Edit2.text<>'' then where_ := where_ +' and  eet.name in ( '+ Edit2.text+ '  ) ';
 if Edit3.text<>'' then where_ := where_ +' and os.name in ( '+ Edit3.text + ' ) ' ;
 xx:='"0"' ;
 if checkbox1.checked then  xx:=xx+',"3"';
 if checkbox2.checked then  xx:=xx+',"1"';
 if checkbox3.checked then  xx:=xx+',"2"';
 xx:='  and er.er_period in (' +xx +' ) ';
  cds.data:=hosxp_getdataset('select  concat(vn.vn) as vn ,concat(epr.name)as er_period ,concat(pt.pname,pt.fname,"  ",pt.lname ,"(",pt.hn,")" )  as ptname , '+
  ' concat(ept.name ) as pt_type,'+
' concat(eet.name) as er_type,concat(os.name)as er_into ,scr.cc,concat(round(scr.temperature))as tem,concat(round(scr.pulse))as puls, '+
' concat(round(scr.bps),"/",round(scr.bpd))as bp, concat(round(scr.height)) as hight, concat(round(scr.bw)) as BW, '+
' vn.pdx,vn.dx0,vn.dx1,vn.dx2 , '+
' concat(er.er_pt_type," ",edt.name  ) as dischart '+
' from er_regist er  '+
' left outer join vn_stat vn on vn.vn=er.vn  '+
' left outer join patient pt on pt.hn=vn.hn   '+
' left outer join er_period epr on epr.er_period=er.er_period   '+
' left outer join er_pt_type ept on ept.er_pt_type=er.er_pt_type   '+
' left outer join er_emergency_type eet on eet.er_emergency_type=er.er_emergency_type '+
' left outer join er_dch_type edt on edt.er_dch_type=er.er_dch_type '+
' left outer join ovst ov on ov.vn = er.vn ' +
' left outer join ovstist os on os.ovstist = ov.ovstist '  +
' left outer join opdscreen scr on er.vn=scr.vn  '+
  ' where er.vstdate between "'+
  formatdatetime('yyyy-mm-dd',DateTimePicker1.date)+'" and "'+formatdatetime('yyyy-mm-dd',DateTimePicker2.date)+ '" ' +where_ + xx + ' order by er.vn ');
 Edit4.text:=cds.recordcount ;
 Edit4.text:=Edit4.text+ '  person';
end;
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
  fcds.data:=cds.data;
  ExportDatasetToExcel('test.xls');
end;
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var tc:tclientdataset;
  id:string;
begin
  id := Get_OnlineID;
  tc:=tclientdataset.create(nil);
  try
   hosxp_getdataset('delete from tempreport where id = "'+id+'"');
  except
  end;
  tc.data:=HOSxP_GetDataset('select * from tempreport where id = "'+id+'"');
  cds.first;
  while not cds.eof do
  begin
    tc.insert;
    tc.fieldbyname('reportname').asstring := 'er_system';
    tc.fieldbyname('id').asstring:=id;
    tc.fieldbyname('name').asstring:=cds.fieldbyname('vn').asstring;
    tc.fieldbyname('name1').asstring:=cds.fieldbyname('er_period').asstring;
    tc.fieldbyname('name2').asstring := cds.fieldbyname('ptname').asstring;
    tc.fieldbyname('name3').asstring:=cds.fieldbyname('pt_type').asstring;
    tc.fieldbyname('name4').asstring :=cds.fieldbyname('er_type').asstring;
    tc.fieldbyname('name5').asstring :=cds.fieldbyname('er_into').asstring;
    tc.fieldbyname('name6').asstring :=cds.fieldbyname('cc').asstring;
    tc.fieldbyname('name7').asstring := cds.fieldbyname('tem').asstring;
    tc.fieldbyname('name8').asstring:=cds.fieldbyname('puls').asstring;
    tc.fieldbyname('name9').asstring:=cds.fieldbyname('bp').asstring;
    tc.fieldbyname('name10').asstring:=cds.fieldbyname('hight').asstring;
    tc.fieldbyname('name11').asstring:=cds.fieldbyname('bw').asstring;
    tc.fieldbyname('name12').asstring:=cds.fieldbyname('pdx').asstring;
    tc.fieldbyname('name13').asstring:=cds.fieldbyname('dx0').asstring;
    tc.fieldbyname('name14').asstring:=cds.fieldbyname('dx1').asstring;
    tc.fieldbyname('name15').asstring:=cds.fieldbyname('dx2').asstring;
    tc.fieldbyname('name16').asstring:=cds.fieldbyname('dischart').asstring;
    tc.post;
    cds.next;
  end;
  if tc.changecount>0 then hosxp_updatedelta(tc.delta,'select * from tempreport where id = "'+id+'" limit 0');
  tc.free;
  PrintReportWithParam('A_script_er_system','er_system',id);
  end;
end.


Post โดย :  dogmike Date: 2010-07-30 00:36:56 ip:

  script ดึงข้อมูลEr
DFM :

object Form1: TForm1
  Left = 0
  Top = 0
  Caption = #3619#3632#3610#3610#3604#3638#3591#3586#3657#3629#3617#3641#3621' Emergency Room'
  ClientHeight = 531
  ClientWidth = 1058
  Color = clBtnFace
  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
  Font.Color = clWindowText
  Font.Height = -11
  Font.Name = 'Tahoma'
  Font.Style = []
  OldCreateOrder = False
  OnCreate = FormCreate
  DesignSize = (
    1058
    531)
  PixelsPerInch = 96
  TextHeight = 13
  object Bevel1: TBevel
    Left = 272
    Top = 8
    Width = 345
    Height = 86
    Shape = bsFrame
  end
  object Label6: TLabel
    Left = 346
    Top = 17
    Width = 37
    Height = 13
    Caption = #3594#3656#3623#3591#3623#3633#3609#3607#3637#3656
  end
  object Label7: TLabel
    Left = 478
    Top = 23
    Width = 11
    Height = 13
    Caption = #3606#3638#3591
  end
  object Image1: TImage
    Left = 8
    Top = 8
    Width = 200
    Height = 122
    Picture.Data = {
      0A544A504547496D61676529230100FFD8FFE000104A46494600010201004800
      480000FFE10AFF4578696600004D4D002A000000080007011200030000000100
      010000011A00050000000100000062011B0005000000010000006A0128000300
      00000100020000013100020000001E0000007201320002000000140000009087
      69000400000001000000A4000000D0000AFC8000002710000AFC800000271041
      646F62652050686F746F73686F7020435332204D6163696E746F736800323030
      393A30313A32372032333A34313A3533000003A001000300000001FFFF0000A0
      02000400000001000001C2A00300040000000100000101000000000000000601
      0300030000000100060000011A0005000000010000011E011B00050000000100
      00012601280003000000010002000002010004000000010000012E0202000400
      000001000009C90000000000000048000000010000004800000001FFD8FFE000
      104A46494600010200004800480000FFED000C41646F62655F434D0002FFEE00
      0E41646F626500648000000001FFDB0084000C08080809080C09090C110B0A0B
      11150F0C0C0F1518131315131318110C0C0C0C0C0C110C0C0C0C0C0C0C0C0C0C
      0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C010D0B0B0D0E0D100E0E10140E0E
      0E14140E0E0E0E14110C0C0C0C0C11110C0C0C0C0C0C110C0C0C0C0C0C0C0C0C
      0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0CFFC0001108005B00A003012200
      021101031101FFDD0004000AFFC4013F00000105010101010101000000000000
      00030001020405060708090A0B01000105010101010101000000000000000100
      02030405060708090A0B1000010401030204020507060805030C330100021103
      04211231054151611322718132061491A1B14223241552C16233347282D14307
      259253F0E1F163733516A2B283264493546445C2A3743617D255E265F2B384C3
      D375E3F3462794A485B495C4D4E4F4A5B5C5D5E5F55666768696A6B6C6D6E6F6
      37475767778797A7B7C7D7E7F711000202010204040304050607070605350100
      021103213112044151617122130532819114A1B14223C152D1F0332462E17282
      92435315637334F1250616A2B283072635C2D2449354A317644555367465E2F2
      B384C3D375E3F34694A485B495C4D4E4F4A5B5C5D5E5F55666768696A6B6C6D6
      E6F62737475767778797A7B7C7FFDA000C03010002110311003F00F352CF3EC1
      36DD7945E4C797F0507687FD89EC009465BA9D544883FEBE08A7827CFC90DC4E
      E3FEBD905C0A3290132149E21266A48F2417F461B3CD316E8887923F8261A8F9
      F97824AB4709C84F2523A4798412C6148B753AA40EBAA9190E23C0EA8AAD66B3
      5E538679A934EA902525A495B6900A414C13AA8CEA922D7EDF34E12931F34E09
      45057F0F82904D26116E686D840D0403F824B4BFFFD0F3525DE1D8764D2E9E3F
      048FF00A3DD39840512E9E3F051324EA3C523CA7AAB7DB636AAC6E7BCED68F12
      74082E60EDC79949A0EBA2E87FE6275EEE2869EE0E4533FF009F126FD45EB826
      7ECFFF00B1157FE944DE38F70B7DEC7FBE3ED79E83E0A2E981A2E93FE62F5CF1
      C7FF00D88ABFF4A263F50BAFBA368A0FFE8455FF00A512E38F750CD8FF007C7D
      AF35AA4656B756FAADD63A450CC8CCAD82A7BB635CCB1967BA37C454E7FE6857
      717FC5FF00D67CAA2BC8AF1D82BB58D7B375B5025AE1B9A769B3737DA9710EEB
      FDC855F10A79D05C384E4BA4AE9C7F8B3FADC78C661F85D57FE9453FFC6C3EB8
      13A6237FEDDABFF4A25C43BABDC8770F2CD2E9FF00629B648D57503FC577D729
      FE863FEDDABFF4A2A9D43EA2FD68E9741BB2F05E2A6EAE7B61ED03F946A73F6A
      2243BA0CA3DDC400EBA28C193A29C1120E8543B94E40650638EE9C03E0A3DBE6
      9C24A2CE0E9A7FACA3E483EAF1D87E455FC11F27F9CF924B0EE1FFD1F372C1F8
      78A1B80074211CD4EF16FF009C10DF59DDF49BFE704E6007C5111A9D42B9D140
      3D5B101823D567FD50554D467E937FCE0AE745ADDFB5B1356FF3ACFCE1FBC134
      EC5323E93E4FA2E5D8EAA9BED6C6EADAF7B6789687386E88F6AE5EDFAE575573
      EA8A5DB0C6EF49E27FF6657557D6DB5B6D4E9DB66E63A39832D742CF7FD57FAB
      D75AEB0E2D80BCC98C811FF9E556818FE939780E117EE8BEDA385FF3DAE1F9B4
      FF00DB4FFF00DE9521F5F321BC3283FF005A7FFEF4ADEAFEA57D5DB5C1BF67B8
      6E2048BC77FF00ACAF3EEA388CA32EDAAA70F4DAF78682E130D7168DDFE6A922
      31C8E81B98A1CB643E98EDDC3AFD67EB6E4757C7AB12C652D632CF503AB639A6
      4B5D541DF75CDDBB5EBD63A3D21D8784DEC69A869FD56AF08AEA77A8DF7379FD
      E0BE80E8CC8E9F84EF0A2A3FF45A94C01402ECD08C44631D85BE7F91FE33FA9E
      2DC6AF470C91CFE8ADD3F93FD2D30FF1BBD5C6828C3FFB6ADFFDEC5BB77F8A2E
      9B92FF0056CCCBC3C81BA2B6C13DCA89FF00135D2275CFBC1FF8B67F7A2046B6
      5F18C6869FF45C76FF008DEEB0481E8E189EFE95BFFBD8BB31D76ECAE9789916
      6C16E4D41EF158219EEF063DD63B6FF21CF5CDE4FF008ACE8789EE3999366DEC
      D6315D7FA38943371FB3E1E331AC6BEE2006B5A23758F86377BBF929B32360D7
      E6728AE18EE7A7FE8AF9A75DA995F52B830068DEF803C03DCD1FF52B32353A85
      A7D62C1939D65CD86B5C5CE01C402039EEB1BB9BF9AEDAE59DE99FDE6FF9C14D
      1D836B1FCA2FB280D391CA703CC27DAC68F7BA4F8360FE2916EDF30783E29CB9
      702481235FEF46BF570323BFE5285589B183CC7E5447996B4F9B87E292C3BBFF
      D2F3427CCF014749E4A91FE0147BA730858C4AB9D123F6BE27FC6B3FEA82A479
      47C0C818D9B4E41122A787C78ED3B903B149D411E0FA5E78DD8B962266BB4444
      CCB5DED5C36574FEBA32EE0301E00718031A073DBD8BA26FD73E9C4EFF0041E2
      4CFF00395CAB15FD7CC21FE0EF31FF000EC55E0251FD1B68601971717EAEEFC5
      E39DD3FAE910706CD7FEEB9FFC82AF6747EB048270EF9FF8A77FE457A0B3FC62
      F4F6734E41FF00AFD7FDE8EDFF001A1D2D9CE3E4FF00DBD5FF00E493C4A5FBB4
      D98E5C9FE6E9F30B3033B19CC764516D2090039EC7347FD285F42F4264F4BE9C
      7C71E9FF00A86AF31FAE3F5FBA775BE935E0D345D5D8CBDB71758F63DB0D65B5
      EDFD1B9CEDDBAD5B3D2BFC6C746C4E9F898F6E1DEEB31E9AEBB1CD7D504B1A18
      E731AF7B5DF9BF9C91B35A32484A7C248AA783CFEB9D469CA7D75645CD6B74FE
      7ADE679FE756D7D57FF189D4BA55BE8E438E4E23C9DF4DAF71827F3E8BAC758F
      A6CFFD97B3FD1B3F9E5C7E65E2FC97DA387124043E494F1114BF80708BECFAEE
      56574DEBE3ED007ACC688925CCB2BDDAED7FA6EF6FFE0953FF0031715F58BA37
      55C13EBD6EF5F141F6DC012E6793B7B9CEA5CB23A5F57CBE9F735F53DC23491C
      80791AFB5CCFF837FB17594FD77C27543D6C72E7111606BDA187FEB777BBFB1E
      F51F0CA274D434F832E29DC47B913D1E16499DC493E7F14842BFD6AEE9B7E51B
      7A7D4FA2B709756F2D700E9FF06EAFF33FACB3C2981B0DB06C0355E0CF48F9A9
      31FB64720F2D23450EDF34E11516C3034BEA78100CC81E23E69841A7FAAE9FBC
      7FB13D3FCDCFEE49FBC150638B7C083C83C14963FFD3F3721BFBA3B2890DF00A
      4544A7B5C2C4364FB50CC6EE3FD6110F250DDF48FF00AF640AF0C4C7824D8D74
      4C53B7BA0BFA28C7828BA2068A4541DC048A82C924920B94A40804C8514E7929
      292B79E12D0E90A359D402A4115856889109C478278041514916CF48E3BA711E
      0A3DBE69C22829ABB1AD63DA47D26C0F8CA888F051F0520885AFFFD4F343FC07
      6519523FC028F74E610B1265349FCA91E5377FBD05CB12534E85229BB149705A
      7FD6129D1325D905CA94A5249252A5393A94C9CF25252ED3AA70545BCA708A0B
      31DD382A23BA7092D2CE4C7CD382547B7CD384569672744E0A8F87C148708AD2
      FF00FFD9FFED2DD250686F746F73686F7020332E30003842494D042500000000
      0010000000000000000000000000000000003842494D03EA000000001DA63C3F
      786D6C2076657273696F6E3D22312E302220656E636F64696E673D225554462D
      38223F3E0A3C21444F435459504520706C697374205055424C494320222D2F2F
      4170706C6520436F6D70757465722F2F44544420504C49535420312E302F2F45
      4E222022687474703A2F2F7777772E6170706C652E636F6D2F445444732F5072
      6F70657274794C6973742D312E302E647464223E0A3C706C6973742076657273
      696F6E3D22312E30223E0A3C646963743E0A093C6B65793E636F6D2E6170706C
      652E7072696E742E50616765466F726D61742E504D486F72697A6F6E74616C52
      65733C2F6B65793E0A093C646963743E0A09093C6B65793E636F6D2E6170706C
      652E7072696E742E7469636B65742E63726561746F723C2F6B65793E0A09093C
      737472696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E74696E676D616E61676572
      3C2F737472696E673E0A09093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E74
      2E7469636B65742E6974656D41727261793C2F6B65793E0A09093C6172726179
      3E0A0909093C646963743E0A090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E70
      72696E742E50616765466F726D61742E504D486F72697A6F6E74616C5265733C
      2F6B65793E0A090909093C7265616C3E37323C2F7265616C3E0A090909093C6B
      65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E636C69656E74
      3C2F6B65793E0A090909093C737472696E673E636F6D2E6170706C652E707269
      6E74696E676D616E616765723C2F737472696E673E0A090909093C6B65793E63
      6F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E6D6F64446174653C2F6B
      65793E0A090909093C646174653E323030392D30312D32385430313A34303A33
      335A3C2F646174653E0A090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E707269
      6E742E7469636B65742E7374617465466C61673C2F6B65793E0A090909093C69
      6E74656765723E303C2F696E74656765723E0A0909093C2F646963743E0A0909
      3C2F61727261793E0A093C2F646963743E0A093C6B65793E636F6D2E6170706C
      652E7072696E742E50616765466F726D61742E504D4F7269656E746174696F6E
      3C2F6B65793E0A093C646963743E0A09093C6B65793E636F6D2E6170706C652E
      7072696E742E7469636B65742E63726561746F723C2F6B65793E0A09093C7374
      72696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E74696E676D616E616765723C2F
      737472696E673E0A09093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E74
      69636B65742E6974656D41727261793C2F6B65793E0A09093C61727261793E0A
      0909093C646963743E0A090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E707269
      6E742E50616765466F726D61742E504D4F7269656E746174696F6E3C2F6B6579
      3E0A090909093C696E74656765723E313C2F696E74656765723E0A090909093C
      6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E636C69656E
      743C2F6B65793E0A090909093C737472696E673E636F6D2E6170706C652E7072
      696E74696E676D616E616765723C2F737472696E673E0A090909093C6B65793E
      636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E6D6F64446174653C2F
      6B65793E0A090909093C646174653E323030392D30312D32385430313A34303A
      33335A3C2F646174653E0A090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072
      696E742E7469636B65742E7374617465466C61673C2F6B65793E0A090909093C
      696E74656765723E303C2F696E74656765723E0A0909093C2F646963743E0A09
      093C2F61727261793E0A093C2F646963743E0A093C6B65793E636F6D2E617070
      6C652E7072696E742E50616765466F726D61742E504D5363616C696E673C2F6B
      65793E0A093C646963743E0A09093C6B65793E636F6D2E6170706C652E707269
      6E742E7469636B65742E63726561746F723C2F6B65793E0A09093C737472696E
      673E636F6D2E6170706C652E7072696E74696E676D616E616765723C2F737472
      696E673E0A09093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B
      65742E6974656D41727261793C2F6B65793E0A09093C61727261793E0A090909
      3C646963743E0A090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E
      50616765466F726D61742E504D5363616C696E673C2F6B65793E0A090909093C
      7265616C3E313C2F7265616C3E0A090909093C6B65793E636F6D2E6170706C65
      2E7072696E742E7469636B65742E636C69656E743C2F6B65793E0A090909093C
      737472696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E74696E676D616E61676572
      3C2F737472696E673E0A090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E707269
      6E742E7469636B65742E6D6F64446174653C2F6B65793E0A090909093C646174
      653E323030392D30312D32385430313A34303A33335A3C2F646174653E0A0909
      09093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E7374
      617465466C61673C2F6B65793E0A090909093C696E74656765723E303C2F696E
      74656765723E0A0909093C2F646963743E0A09093C2F61727261793E0A093C2F
      646963743E0A093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E50616765
      466F726D61742E504D566572746963616C5265733C2F6B65793E0A093C646963
      743E0A09093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B6574
      2E63726561746F723C2F6B65793E0A09093C737472696E673E636F6D2E617070
      6C652E7072696E74696E676D616E616765723C2F737472696E673E0A09093C6B
      65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E6974656D4172
      7261793C2F6B65793E0A09093C61727261793E0A0909093C646963743E0A0909
      09093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E50616765466F726D61
      742E504D566572746963616C5265733C2F6B65793E0A090909093C7265616C3E
      37323C2F7265616C3E0A090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E707269
      6E742E7469636B65742E636C69656E743C2F6B65793E0A090909093C73747269
      6E673E636F6D2E6170706C652E7072696E74696E676D616E616765723C2F7374
      72696E673E0A090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E74
      69636B65742E6D6F64446174653C2F6B65793E0A090909093C646174653E3230
      30392D30312D32385430313A34303A33335A3C2F646174653E0A090909093C6B
      65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E737461746546
      6C61673C2F6B65793E0A090909093C696E74656765723E303C2F696E74656765
      723E0A0909093C2F646963743E0A09093C2F61727261793E0A093C2F64696374
      3E0A093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E50616765466F726D
      61742E504D566572746963616C5363616C696E673C2F6B65793E0A093C646963
      743E0A09093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B6574
      2E63726561746F723C2F6B65793E0A09093C737472696E673E636F6D2E617070
      6C652E7072696E74696E676D616E616765723C2F737472696E673E0A09093C6B
      65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E6974656D4172
      7261793C2F6B65793E0A09093C61727261793E0A0909093C646963743E0A0909
      09093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E50616765466F726D61
      742E504D566572746963616C5363616C696E673C2F6B65793E0A090909093C72
      65616C3E313C2F7265616C3E0A090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E
      7072696E742E7469636B65742E636C69656E743C2F6B65793E0A090909093C73
      7472696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E74696E676D616E616765723C
      2F737472696E673E0A090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E
      742E7469636B65742E6D6F64446174653C2F6B65793E0A090909093C64617465
      3E323030392D30312D32385430313A34303A33335A3C2F646174653E0A090909
      093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E737461
      7465466C61673C2F6B65793E0A090909093C696E74656765723E303C2F696E74
      656765723E0A0909093C2F646963743E0A09093C2F61727261793E0A093C2F64
      6963743E0A093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7375625469
      636B65742E70617065725F696E666F5F7469636B65743C2F6B65793E0A093C64
      6963743E0A09093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E50616765
      466F726D61742E504D41646A757374656450616765526563743C2F6B65793E0A
      09093C646963743E0A0909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E74
      2E7469636B65742E63726561746F723C2F6B65793E0A0909093C737472696E67
      3E636F6D2E6170706C652E7072696E74696E676D616E616765723C2F73747269
      6E673E0A0909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B
      65742E6974656D41727261793C2F6B65793E0A0909093C61727261793E0A0909
      09093C646963743E0A09090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E707269
      6E742E50616765466F726D61742E504D41646A75737465645061676552656374
      3C2F6B65793E0A09090909093C61727261793E0A0909090909093C7265616C3E
      302E303C2F7265616C3E0A0909090909093C7265616C3E302E303C2F7265616C
      3E0A0909090909093C7265616C3E3738333C2F7265616C3E0A0909090909093C
      7265616C3E3535393C2F7265616C3E0A09090909093C2F61727261793E0A0909
      0909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E63
      6C69656E743C2F6B65793E0A09090909093C737472696E673E636F6D2E617070
      6C652E7072696E74696E676D616E616765723C2F737472696E673E0A09090909
      093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E6D6F64
      446174653C2F6B65793E0A09090909093C646174653E323030392D30312D3238
      5430313A34303A33335A3C2F646174653E0A09090909093C6B65793E636F6D2E
      6170706C652E7072696E742E7469636B65742E7374617465466C61673C2F6B65
      793E0A09090909093C696E74656765723E303C2F696E74656765723E0A090909
      093C2F646963743E0A0909093C2F61727261793E0A09093C2F646963743E0A09
      093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E50616765466F726D6174
      2E504D41646A75737465645061706572526563743C2F6B65793E0A09093C6469
      63743E0A0909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B
      65742E63726561746F723C2F6B65793E0A0909093C737472696E673E636F6D2E
      6170706C652E7072696E74696E676D616E616765723C2F737472696E673E0A09
      09093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E6974
      656D41727261793C2F6B65793E0A0909093C61727261793E0A090909093C6469
      63743E0A09090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E5061
      6765466F726D61742E504D41646A75737465645061706572526563743C2F6B65
      793E0A09090909093C61727261793E0A0909090909093C7265616C3E2D31383C
      2F7265616C3E0A0909090909093C7265616C3E2D31383C2F7265616C3E0A0909
      090909093C7265616C3E3832343C2F7265616C3E0A0909090909093C7265616C
      3E3537373C2F7265616C3E0A09090909093C2F61727261793E0A09090909093C
      6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E636C69656E
      743C2F6B65793E0A09090909093C737472696E673E636F6D2E6170706C652E70
      72696E74696E676D616E616765723C2F737472696E673E0A09090909093C6B65
      793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E6D6F6444617465
      3C2F6B65793E0A09090909093C646174653E323030392D30312D32385430313A
      34303A33335A3C2F646174653E0A09090909093C6B65793E636F6D2E6170706C
      652E7072696E742E7469636B65742E7374617465466C61673C2F6B65793E0A09
      090909093C696E74656765723E303C2F696E74656765723E0A090909093C2F64
      6963743E0A0909093C2F61727261793E0A09093C2F646963743E0A09093C6B65
      793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E5061706572496E666F2E504D5061
      7065724E616D653C2F6B65793E0A09093C646963743E0A0909093C6B65793E63
      6F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E63726561746F723C2F6B
      65793E0A0909093C737472696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E742E70
      6D2E506F73745363726970743C2F737472696E673E0A0909093C6B65793E636F
      6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E6974656D41727261793C2F
      6B65793E0A0909093C61727261793E0A090909093C646963743E0A0909090909
      3C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E5061706572496E666F2E50
      4D50617065724E616D653C2F6B65793E0A09090909093C737472696E673E6973
      6F2D61343C2F737472696E673E0A09090909093C6B65793E636F6D2E6170706C
      652E7072696E742E7469636B65742E636C69656E743C2F6B65793E0A09090909
      093C737472696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E742E706D2E506F7374
      5363726970743C2F737472696E673E0A09090909093C6B65793E636F6D2E6170
      706C652E7072696E742E7469636B65742E6D6F64446174653C2F6B65793E0A09
      090909093C646174653E323030332D30372D30315431373A34393A33365A3C2F
      646174653E0A09090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E
      7469636B65742E7374617465466C61673C2F6B65793E0A09090909093C696E74
      656765723E313C2F696E74656765723E0A090909093C2F646963743E0A090909
      3C2F61727261793E0A09093C2F646963743E0A09093C6B65793E636F6D2E6170
      706C652E7072696E742E5061706572496E666F2E504D556E61646A7573746564
      50616765526563743C2F6B65793E0A09093C646963743E0A0909093C6B65793E
      636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E63726561746F723C2F
      6B65793E0A0909093C737472696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E742E
      706D2E506F73745363726970743C2F737472696E673E0A0909093C6B65793E63
      6F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E6974656D41727261793C
      2F6B65793E0A0909093C61727261793E0A090909093C646963743E0A09090909
      093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E5061706572496E666F2E
      504D556E61646A757374656450616765526563743C2F6B65793E0A0909090909
      3C61727261793E0A0909090909093C7265616C3E302E303C2F7265616C3E0A09
      09090909093C7265616C3E302E303C2F7265616C3E0A0909090909093C726561
      6C3E3738333C2F7265616C3E0A0909090909093C7265616C3E3535393C2F7265
      616C3E0A09090909093C2F61727261793E0A09090909093C6B65793E636F6D2E
      6170706C652E7072696E742E7469636B65742E636C69656E743C2F6B65793E0A
      09090909093C737472696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E74696E676D
      616E616765723C2F737472696E673E0A09090909093C6B65793E636F6D2E6170
      706C652E7072696E742E7469636B65742E6D6F64446174653C2F6B65793E0A09
      090909093C646174653E323030392D30312D32385430313A34303A33335A3C2F
      646174653E0A09090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E
      7469636B65742E7374617465466C61673C2F6B65793E0A09090909093C696E74
      656765723E303C2F696E74656765723E0A090909093C2F646963743E0A090909
      3C2F61727261793E0A09093C2F646963743E0A09093C6B65793E636F6D2E6170
      706C652E7072696E742E5061706572496E666F2E504D556E61646A7573746564
      5061706572526563743C2F6B65793E0A09093C646963743E0A0909093C6B6579
      3E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E63726561746F723C
      2F6B65793E0A0909093C737472696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E74
      2E706D2E506F73745363726970743C2F737472696E673E0A0909093C6B65793E
      636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E6974656D4172726179
      3C2F6B65793E0A0909093C61727261793E0A090909093C646963743E0A090909
      09093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E5061706572496E666F
      2E504D556E61646A75737465645061706572526563743C2F6B65793E0A090909
      09093C61727261793E0A0909090909093C7265616C3E2D31383C2F7265616C3E
      0A0909090909093C7265616C3E2D31383C2F7265616C3E0A0909090909093C72
      65616C3E3832343C2F7265616C3E0A0909090909093C7265616C3E3537373C2F
      7265616C3E0A09090909093C2F61727261793E0A09090909093C6B65793E636F
      6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E636C69656E743C2F6B6579
      3E0A09090909093C737472696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E74696E
      676D616E616765723C2F737472696E673E0A09090909093C6B65793E636F6D2E
      6170706C652E7072696E742E7469636B65742E6D6F64446174653C2F6B65793E
      0A09090909093C646174653E323030392D30312D32385430313A34303A33335A
      3C2F646174653E0A09090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E
      742E7469636B65742E7374617465466C61673C2F6B65793E0A09090909093C69
      6E74656765723E303C2F696E74656765723E0A090909093C2F646963743E0A09
      09093C2F61727261793E0A09093C2F646963743E0A09093C6B65793E636F6D2E
      6170706C652E7072696E742E5061706572496E666F2E7070642E504D50617065
      724E616D653C2F6B65793E0A09093C646963743E0A0909093C6B65793E636F6D
      2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E63726561746F723C2F6B6579
      3E0A0909093C737472696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E742E706D2E
      506F73745363726970743C2F737472696E673E0A0909093C6B65793E636F6D2E
      6170706C652E7072696E742E7469636B65742E6974656D41727261793C2F6B65
      793E0A0909093C61727261793E0A090909093C646963743E0A09090909093C6B
      65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E5061706572496E666F2E707064
      2E504D50617065724E616D653C2F6B65793E0A09090909093C737472696E673E
      41343C2F737472696E673E0A09090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E
      7072696E742E7469636B65742E636C69656E743C2F6B65793E0A09090909093C
      737472696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E742E706D2E506F73745363
      726970743C2F737472696E673E0A09090909093C6B65793E636F6D2E6170706C
      652E7072696E742E7469636B65742E6D6F64446174653C2F6B65793E0A090909
      09093C646174653E323030332D30372D30315431373A34393A33365A3C2F6461
      74653E0A09090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469
      636B65742E7374617465466C61673C2F6B65793E0A09090909093C696E746567
      65723E313C2F696E74656765723E0A090909093C2F646963743E0A0909093C2F
      61727261793E0A09093C2F646963743E0A09093C6B65793E636F6D2E6170706C
      652E7072696E742E7469636B65742E41504956657273696F6E3C2F6B65793E0A
      09093C737472696E673E30302E32303C2F737472696E673E0A09093C6B65793E
      636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E707269766174654C6F
      636B3C2F6B65793E0A09093C66616C73652F3E0A09093C6B65793E636F6D2E61
      70706C652E7072696E742E7469636B65742E747970653C2F6B65793E0A09093C
      737472696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E742E5061706572496E666F
      5469636B65743C2F737472696E673E0A093C2F646963743E0A093C6B65793E63
      6F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E41504956657273696F6E
      3C2F6B65793E0A093C737472696E673E30302E32303C2F737472696E673E0A09
      3C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E70726976
      6174654C6F636B3C2F6B65793E0A093C66616C73652F3E0A093C6B65793E636F
      6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E747970653C2F6B65793E0A
      093C737472696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E742E50616765466F72
      6D61745469636B65743C2F737472696E673E0A3C2F646963743E0A3C2F706C69
      73743E0A3842494D03E9000000000078000300000048004800000000030F022F
      FFEEFFEE033802410367057B03E000020000004800480000000002D802280001
      000000640000000100030303000000017FFF0001000100000000000000000000
      0000680800190190000000000020000000000000000000000000000000000000
      00000000000000003842494D03ED000000000010004800000001000100480000
      000100013842494D042600000000000E000000000000000000003F8000003842
      494D040D0000000000040000001E3842494D04190000000000040000001E3842
      494D03F3000000000009000000000000000001003842494D040A000000000001
      00003842494D271000000000000A000100000000000000013842494D03F50000
      00000048002F66660001006C66660006000000000001002F6666000100A1999A
      0006000000000001003200000001005A00000006000000000001003500000001
      002D000000060000000000013842494D03F80000000000700000FFFFFFFFFFFF
      FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF03E800000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
      FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF03E800000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
      FFFFFFFFFFFFFFFF03E800000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
      FFFFFFFF03E800003842494D0408000000000010000000010000024000000240
      000000003842494D041E000000000004000000003842494D041A000000000339
      00000006000000000000000000000101000001C2000000020065007200000001
      00000000000000000000000000000000000000010000000000000000000001C2
      0000010100000000000000000000000000000000010000000000000000000000
      000000000000000010000000010000000000006E756C6C000000020000000662
      6F756E64734F626A630000000100000000000052637431000000040000000054
      6F70206C6F6E6700000000000000004C6566746C6F6E67000000000000000042
      746F6D6C6F6E670000010100000000526768746C6F6E67000001C20000000673
      6C69636573566C4C73000000014F626A6300000001000000000005736C696365
      0000001200000007736C69636549446C6F6E67000000000000000767726F7570
      49446C6F6E6700000000000000066F726967696E656E756D0000000C45536C69
      63654F726967696E0000000D6175746F47656E65726174656400000000547970
      65656E756D0000000A45536C6963655479706500000000496D67200000000662
      6F756E64734F626A630000000100000000000052637431000000040000000054
      6F70206C6F6E6700000000000000004C6566746C6F6E67000000000000000042
      746F6D6C6F6E670000010100000000526768746C6F6E67000001C20000000375
      726C54455854000000010000000000006E756C6C544558540000000100000000
      00004D7367655445585400000001000000000006616C74546167544558540000
      000100000000000E63656C6C54657874497348544D4C626F6F6C010000000863
      656C6C546578745445585400000001000000000009686F727A416C69676E656E
      756D0000000F45536C696365486F727A416C69676E0000000764656661756C74
      0000000976657274416C69676E656E756D0000000F45536C6963655665727441
      6C69676E0000000764656661756C740000000B6267436F6C6F7254797065656E
      756D0000001145536C6963654247436F6C6F7254797065000000004E6F6E6500
      000009746F704F75747365746C6F6E67000000000000000A6C6566744F757473
      65746C6F6E67000000000000000C626F74746F6D4F75747365746C6F6E670000
      00000000000B72696768744F75747365746C6F6E6700000000003842494D0428
      00000000000C000000013FF00000000000003842494D04110000000000010100
      3842494D0414000000000004000000013842494D040C0000000009E500000001
      000000A00000005B000001E00000AAA0000009C900180001FFD8FFE000104A46
      494600010200004800480000FFED000C41646F62655F434D0002FFEE000E4164
      6F626500648000000001FFDB0084000C08080809080C09090C110B0A0B11150F
      0C0C0F1518131315131318110C0C0C0C0C0C110C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C
      0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C010D0B0B0D0E0D100E0E10140E0E0E1414
      0E0E0E0E14110C0C0C0C0C11110C0C0C0C0C0C110C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C
      0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0CFFC0001108005B00A003012200021101
      031101FFDD0004000AFFC4013F00000105010101010101000000000000000300
      01020405060708090A0B01000105010101010101000000000000000100020304
      05060708090A0B1000010401030204020507060805030C330100021103042112
      31054151611322718132061491A1B14223241552C16233347282D14307259253
      F0E1F163733516A2B283264493546445C2A3743617D255E265F2B384C3D375E3
      F3462794A485B495C4D4E4F4A5B5C5D5E5F55666768696A6B6C6D6E6F6374757
      67778797A7B7C7D7E7F711000202010204040304050607070605350100021103
      213112044151617122130532819114A1B14223C152D1F0332462E17282924353
      15637334F1250616A2B283072635C2D2449354A317644555367465E2F2B384C3
      D375E3F34694A485B495C4D4E4F4A5B5C5D5E5F55666768696A6B6C6D6E6F627
      37475767778797A7B7C7FFDA000C03010002110311003F00F352CF3EC136DD79
      45E4C797F0507687FD89EC009465BA9D544883FEBE08A7827CFC90DC4EE3FEBD
      905C0A3290132149E21266A48F2417F461B3CD316E8887923F8261A8F9F97824
      AB4709C84F2523A4798412C6148B753AA40EBAA9190E23C0EA8AAD66B35E5386
      79A934EA902525A495B6900A414C13AA8CEA922D7EDF34E12931F34E0945057F
      0F82904D26116E686D840D0403F824B4BFFFD0F3525DE1D8764D2E9E3F048FF0
      0A3DD39840512E9E3F051324EA3C523CA7AAB7DB636AAC6E7BCED68F1274082E
      60EDC79949A0EBA2E87FE6275EEE2869EE0E4533FF009F126FD45EB8267ECFFF
      00B1157FE944DE38F70B7DEC7FBE3ED79E83E0A2E981A2E93FE62F5CF1C7FF00
      D88ABFF4A263F50BAFBA368A0FFE8455FF00A512E38F750CD8FF007C7DAF35AA
      4656B756FAADD63A450CC8CCAD82A7BB635CCB1967BA37C454E7FE6857717FC5
      FF00D67CAA2BC8AF1D82BB58D7B375B5025AE1B9A769B3737DA9710EEBFDC855
      F10A79D05C384E4BA4AE9C7F8B3FADC78C661F85D57FE9453FFC6C3EB813A623
      7FEDDABFF4A25C43BABDC8770F2CD2E9FF00629B648D57503FC577D729FE863F
      EDDABFF4A2A9D43EA2FD68E9741BB2F05E2A6EAE7B61ED03F946A73F6A2243BA
      0CA3DDC400EBA28C193A29C1120E8543B94E40650638EE9C03E0A3DBE69C24A2
      CE0E9A7FACA3E483EAF1D87E455FC11F27F9CF924B0EE1FFD1F372C1F878A1B8
      0074211CD4EF16FF009C10DF59DDF49BFE704E6007C5111A9D42B9D1403D5B10
      1823D567FD50554D467E937FCE0AE745ADDFB5B1356FF3ACFCE1FBC134EC5323
      E93E4FA2E5D8EAA9BED6C6EADAF7B6789687386E88F6AE5EDFAE575573EA8A5D
      B0C6EF49E27FF6657557D6DB5B6D4E9DB66E63A39832D742CF7FD57FABD75AEB
      0E2D80BCC98C811FF9E556818FE939780E117EE8BEDA385FF3DAE1F9B4FF00DB
      4FFF00DE9521F5F321BC3283FF005A7FFEF4ADEAFEA57D5DB5C1BF67B86E2048
      BC77FF00ACAF3EEA388CA32EDAAA70F4DAF78682E130D7168DDFE6A92231C8E8
      1B98A1CB643E98EDDC3AFD67EB6E4757C7AB12C652D632CF503AB639A64B5D54
      1DF75CDDBB5EBD63A3D21D8784DEC69A869FD56AF08AEA77A8DF7379FDE0BE80
      E8CC8E9F84EF0A2A3FF45A94C01402ECD08C44631D85BE7F91FE33FA9E2DC6AF
      470C91CFE8ADD3F93FD2D30FF1BBD5C6828C3FFB6ADFFDEC5BB77F8A2E9B92FF
      0056CCCBC3C81BA2B6C13DCA89FF00135D2275CFBC1FF8B67F7A2046B65F18C6
      869FF45C76FF008DEEB0481E8E189EFE95BFFBD8BB31D76ECAE97899166C16E4
      D41EF158219EEF063DD63B6FF21CF5CDE4FF008ACE8789EE3999366DECD6315D
      7FA38943371FB3E1E331AC6BEE2006B5A23758F86377BBF929B32360D7E6728A
      E18EE7A7FE8AF9A75DA995F52B830068DEF803C03DCD1FF52B32353A85A7D62C
      1939D65CD86B5C5CE01C402039EEB1BB9BF9AEDAE59DE99FDE6FF9C14D1D836B
      1FCA2FB280D391CA703CC27DAC68F7BA4F8360FE2916EDF30783E29CB9702481
      235FEF46BF570323BFE5285589B183CC7E5447996B4F9B87E292C3BBFFD2F342
      7CCF014749E4A91FE0147BA730858C4AB9D123F6BE27FC6B3FEA82A47947C0C8
      18D9B4E41122A787C78ED3B903B149D411E0FA5E78DD8B962266BB4444CCB5DE
      D5C36574FEBA32EE0301E00718031A073DBD8BA26FD73E9C4EFF0041E24CFF00
      395CAB15FD7CC21FE0EF31FF000EC55E0251FD1B68601971717EAEEFC5E39DD3
      FAE910706CD7FEEB9FFC82AF6747EB048270EF9FF8A77FE457A0B3FC62F4F673
      4E41FF00AFD7FDE8EDFF001A1D2D9CE3E4FF00DBD5FF00E493C4A5FBB4D98E5C
      9FE6E9F30B3033B19CC764516D2090039EC7347FD285F42F4264F4BE9C7C71E9
      FF00A86AF31FAE3F5FBA775BE935E0D345D5D8CBDB71758F63DB0D65B5EDFD1B
      9CEDDBAD5B3D2BFC6C746C4E9F898F6E1DEEB31E9AEBB1CD7D504B1A18E731AF
      7B5DF9BF9C91B35A32484A7C248AA783CFEB9D469CA7D75645CD6B74FE7ADE67
      9FE756D7D57FF189D4BA55BE8E438E4E23C9DF4DAF71827F3E8BAC758FA6CFFD
      97B3FD1B3F9E5C7E65E2FC97DA387124043E494F1114BF80708BECFAEE56574D
      EBE3ED007ACC688925CCB2BDDAED7FA6EF6FFE0953FF0031715F58BA3755C13E
      BD6EF5F141F6DC012E6793B7B9CEA5CB23A5F57CBE9F735F53DC23491C80791A
      FB5CCFF837FB17594FD77C27543D6C72E7111606BDA187FEB777BBFB1EF51F0C
      A274D434F832E29DC47B913D1E16499DC493E7F14842BFD6AEE9B7E51B7A7D4F
      A2B709756F2D700E9FF06EAFF33FACB3C2981B0DB06C0355E0CF48F9A931FB64
      720F2D23450EDF34E11516C3034BEA78100CC81E23E69841A7FAAE9FBC7FB13D
      3FCDCFEE49FBC150638B7C083C83C14963FFD3F3721BFBA3B2890DF00A4544A7
      B5C2C4364FB50CC6EE3FD6110F250DDF48FF00AF640AF0C4C7824D8D744C53B7
      BA0BFA28C7828BA2068A4541DC048A82C924920B94A40804C8514E7929292B79
      E12D0E90A359D402A4115856889109C478278041514916CF48E3BA711E0A3DBE
      69C22829ABB1AD63DA47D26C0F8CA888F051F0520885AFFFD4F343FC07651952
      3FC028F74E610B1265349FCA91E5377FBD05CB12534E85229BB149705A7FD612
      9D1325D905CA94A5249252A5393A94C9CF25252ED3AA70545BCA708A0B31DD38
      2A23BA7092D2CE4C7CD382547B7CD384569672744E0A8F87C148708AD2FF00FF
      D9003842494D042100000000005500000001010000000F00410064006F006200
      65002000500068006F0074006F00730068006F00700000001300410064006F00
      620065002000500068006F0074006F00730068006F0070002000430053003200
      000001003842494D04060000000000070008000100010100FFE13A6C68747470
      3A2F2F6E732E61646F62652E636F6D2F7861702F312E302F003C3F787061636B
      657420626567696E3D22EFBBBF222069643D2257354D304D7043656869487A72
      65537A4E54637A6B633964223F3E0A3C783A786D706D65746120786D6C6E733A
      783D2261646F62653A6E733A6D6574612F2220783A786D70746B3D22332E312E
      312D313132223E0A2020203C7264663A52444620786D6C6E733A7264663D2268
      7474703A2F2F7777772E77332E6F72672F313939392F30322F32322D7264662D
      73796E7461782D6E7323223E0A2020202020203C7264663A4465736372697074
      696F6E207264663A61626F75743D22220A202020202020202020202020786D6C
      6E733A7861704D4D3D22687474703A2F2F6E732E61646F62652E636F6D2F7861
      702F312E302F6D6D2F220A202020202020202020202020786D6C6E733A737452
      65663D22687474703A2F2F6E732E61646F62652E636F6D2F7861702F312E302F
      73547970652F5265736F7572636552656623223E0A2020202020202020203C78
      61704D4D3A446F63756D656E7449443E757569643A3943313933393633454535
      3831314444423745314133394430373636453241373C2F7861704D4D3A446F63
      756D656E7449443E0A2020202020202020203C7861704D4D3A496E7374616E63
      6549443E757569643A3943313933393634454535383131444442374531413339
      4430373636453241373C2F7861704D4D3A496E7374616E636549443E0A202020
      2020202020203C7861704D4D3A4465726976656446726F6D207264663A706172
      7365547970653D225265736F75726365223E0A2020202020202020202020203C
      73745265663A696E7374616E636549443E757569643A39433139333936314545
      353831314444423745314133394430373636453241373C2F73745265663A696E
      7374616E636549443E0A2020202020202020202020203C73745265663A646F63
      756D656E7449443E757569643A39433139333936314545353831314444423745
      314133394430373636453241373C2F73745265663A646F63756D656E7449443E
      0A2020202020202020203C2F7861704D4D3A4465726976656446726F6D3E0A20
      20202020203C2F7264663A4465736372697074696F6E3E0A2020202020203C72
      64663A4465736372697074696F6E207264663A61626F75743D22220A20202020
      2020202020202020786D6C6E733A7861703D22687474703A2F2F6E732E61646F
      62652E636F6D2F7861702F312E302F223E0A2020202020202020203C7861703A
      437265617465446174653E323030392D30312D32375432333A34313A35332D30
      323A30303C2F7861703A437265617465446174653E0A2020202020202020203C
      7861703A4D6F64696679446174653E323030392D30312D32375432333A34313A
      35332D30323A30303C2F7861703A4D6F64696679446174653E0A202020202020
      2020203C7861703A4D65746164617461446174653E323030392D30312D323754
      32333A34313A35332D30323A30303C2F7861703A4D6574616461746144617465
      3E0A2020202020202020203C7861703A43726561746F72546F6F6C3E41646F62
      652050686F746F73686F7020435332204D6163696E746F73683C2F7861703A43
      726561746F72546F6F6C3E0A2020202020203C2F7264663A4465736372697074
      696F6E3E0A2020202020203C7264663A4465736372697074696F6E207264663A
      61626F75743D22220A202020202020202020202020786D6C6E733A64633D2268
      7474703A2F2F7075726C2E6F72672F64632F656C656D656E74732F312E312F22
      3E0A2020202020202020203C64633A666F726D61743E696D6167652F6A706567
      3C2F64633A666F726D61743E0A2020202020203C2F7264663A44657363726970
      74696F6E3E0A2020202020203C7264663A4465736372697074696F6E20726466
      3A61626F75743D22220A202020202020202020202020786D6C6E733A70686F74
      6F73686F703D22687474703A2F2F6E732E61646F62652E636F6D2F70686F746F
      73686F702F312E302F223E0A2020202020202020203C70686F746F73686F703A
      436F6C6F724D6F64653E333C2F70686F746F73686F703A436F6C6F724D6F6465
      3E0A2020202020202020203C70686F746F73686F703A486973746F72792F3E0A
      2020202020203C2F7264663A4465736372697074696F6E3E0A2020202020203C
      7264663A4465736372697074696F6E207264663A61626F75743D22220A202020
      202020202020202020786D6C6E733A746966663D22687474703A2F2F6E732E61
      646F62652E636F6D2F746966662F312E302F223E0A2020202020202020203C74
      6966663A4F7269656E746174696F6E3E313C2F746966663A4F7269656E746174
      696F6E3E0A2020202020202020203C746966663A585265736F6C7574696F6E3E
      3732303030302F31303030303C2F746966663A585265736F6C7574696F6E3E0A
      2020202020202020203C746966663A595265736F6C7574696F6E3E3732303030
      302F31303030303C2F746966663A595265736F6C7574696F6E3E0A2020202020
      202020203C746966663A5265736F6C7574696F6E556E69743E323C2F74696666
      3A5265736F6C7574696F6E556E69743E0A2020202020202020203C746966663A
      4E61746976654469676573743E3235362C3235372C3235382C3235392C323632
      2C3237342C3237372C3238342C3533302C3533312C3238322C3238332C323936
      2C3330312C3331382C3331392C3532392C3533322C3330362C3237302C323731
      2C3237322C3330352C3331352C33333433323B42414434344631364635314534
      393939463446373139443136354242434533343C2F746966663A4E6174697665
      4469676573743E0A2020202020203C2F7264663A4465736372697074696F6E3E
      0A2020202020203C7264663A4465736372697074696F6E207264663A61626F75
      743D22220A202020202020202020202020786D6C6E733A657869663D22687474
      703A2F2F6E732E61646F62652E636F6D2F657869662F312E302F223E0A202020
      2020202020203C657869663A506978656C5844696D656E73696F6E3E3435303C
      2F657869663A506978656C5844696D656E73696F6E3E0A202020202020202020
      3C657869663A506978656C5944696D656E73696F6E3E3235373C2F657869663A
      506978656C5944696D656E73696F6E3E0A2020202020202020203C657869663A
      436F6C6F7253706163653E2D313C2F657869663A436F6C6F7253706163653E0A
      2020202020202020203C657869663A4E61746976654469676573743E33363836
      342C34303936302C34303936312C33373132312C33373132322C34303936322C
      34303936332C33373531302C34303936342C33363836372C33363836382C3333
      3433342C33333433372C33343835302C33343835322C33343835352C33343835
      362C33373337372C33373337382C33373337392C33373338302C33373338312C
      33373338322C33373338332C33373338342C33373338352C33373338362C3337
      3339362C34313438332C34313438342C34313438362C34313438372C34313438
      382C34313439322C34313439332C34313439352C34313732382C34313732392C
      34313733302C34313938352C34313938362C34313938372C34313938382C3431
      3938392C34313939302C34313939312C34313939322C34313939332C34313939
      342C34313939352C34313939362C34323031362C302C322C342C352C362C372C
      382C392C31302C31312C31322C31332C31342C31352C31362C31372C31382C32
      302C32322C32332C32342C32352C32362C32372C32382C33303B454531364542
      33384335304336393932373030363731394438373037334430413C2F65786966
      3A4E61746976654469676573743E0A2020202020203C2F7264663A4465736372
      697074696F6E3E0A2020203C2F7264663A5244463E0A3C2F783A786D706D6574
      613E0A2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      202020202020200A202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020200A20202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      20202020202020202020202020202020200A2020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      202020202020202020202020202020202020202020200A202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020200A20202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      0A20202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      20202020200A2020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      202020202020202020200A202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020200A20202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      20202020202020202020202020202020202020200A2020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      202020202020202020202020202020202020202020202020200A202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020200A20
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020200A20202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      20202020202020200A2020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      202020202020202020202020200A202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020200A20202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      20202020202020202020202020202020202020202020200A2020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      202020202020202020202020202020202020202020202020202020200A202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      200A202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020200A20202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      20202020202020202020200A2020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      202020202020202020202020202020200A202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202
Post โดย :  dogmike Date: 2010-07-30 00:54:49 ip:

รายงานที่ใช้ในscript ดึงข้อมูลER

 


Post โดย :  dogmike Date: 2010-07-30 00:56:13 ip:

แก้ใน dfm script ดึงข้อมูล ER

object Form1: TForm1
  Left = 0
  Top = 0
  Caption = #3619#3632#3610#3610#3604#3638#3591#3586#3657#3629#3617#3641#3621' Emergency Room'
  ClientHeight = 531
  ClientWidth = 1058
  Color = clBtnFace
  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
  Font.Color = clWindowText
  Font.Height = -11
  Font.Name = 'Tahoma'
  Font.Style = []
  OldCreateOrder = False
  OnCreate = FormCreate
  DesignSize = (
    1058
    531)
  PixelsPerInch = 96
  TextHeight = 13
  object Bevel1: TBevel
    Left = 272
    Top = 8
    Width = 345
    Height = 86
    Shape = bsFrame
  end
  object Label6: TLabel
    Left = 346
    Top = 17
    Width = 37
    Height = 13
    Caption = #3594#3656#3623#3591#3623#3633#3609#3607#3637#3656
  end
  object Label7: TLabel
    Left = 478
    Top = 23
    Width = 11
    Height = 13
    Caption = #3606#3638#3591
  end
  object Image1: TImage
    Left = 8
    Top = 8
    Width = 200
    Height = 122
    Picture.Data = {
      0A544A504547496D61676529230100FFD8FFE000104A46494600010201004800
      480000FFE10AFF4578696600004D4D002A000000080007011200030000000100
      010000011A00050000000100000062011B0005000000010000006A0128000300
      00000100020000013100020000001E0000007201320002000000140000009087
      69000400000001000000A4000000D0000AFC8000002710000AFC800000271041
      646F62652050686F746F73686F7020435332204D6163696E746F736800323030
      393A30313A32372032333A34313A3533000003A001000300000001FFFF0000A0
      02000400000001000001C2A00300040000000100000101000000000000000601
      0300030000000100060000011A0005000000010000011E011B00050000000100
      00012601280003000000010002000002010004000000010000012E0202000400
      000001000009C90000000000000048000000010000004800000001FFD8FFE000
      104A46494600010200004800480000FFED000C41646F62655F434D0002FFEE00
      0E41646F626500648000000001FFDB0084000C08080809080C09090C110B0A0B
      11150F0C0C0F1518131315131318110C0C0C0C0C0C110C0C0C0C0C0C0C0C0C0C
      0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C010D0B0B0D0E0D100E0E10140E0E
      0E14140E0E0E0E14110C0C0C0C0C11110C0C0C0C0C0C110C0C0C0C0C0C0C0C0C
      0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0CFFC0001108005B00A003012200
      021101031101FFDD0004000AFFC4013F00000105010101010101000000000000
      00030001020405060708090A0B01000105010101010101000000000000000100
      02030405060708090A0B1000010401030204020507060805030C330100021103
      04211231054151611322718132061491A1B14223241552C16233347282D14307
      259253F0E1F163733516A2B283264493546445C2A3743617D255E265F2B384C3
      D375E3F3462794A485B495C4D4E4F4A5B5C5D5E5F55666768696A6B6C6D6E6F6
      37475767778797A7B7C7D7E7F711000202010204040304050607070605350100
      021103213112044151617122130532819114A1B14223C152D1F0332462E17282
      92435315637334F1250616A2B283072635C2D2449354A317644555367465E2F2
      B384C3D375E3F34694A485B495C4D4E4F4A5B5C5D5E5F55666768696A6B6C6D6
      E6F62737475767778797A7B7C7FFDA000C03010002110311003F00F352CF3EC1
      36DD7945E4C797F0507687FD89EC009465BA9D544883FEBE08A7827CFC90DC4E
      E3FEBD905C0A3290132149E21266A48F2417F461B3CD316E8887923F8261A8F9
      F97824AB4709C84F2523A4798412C6148B753AA40EBAA9190E23C0EA8AAD66B3
      5E538679A934EA902525A495B6900A414C13AA8CEA922D7EDF34E12931F34E09
      45057F0F82904D26116E686D840D0403F824B4BFFFD0F3525DE1D8764D2E9E3F
      048FF00A3DD39840512E9E3F051324EA3C523CA7AAB7DB636AAC6E7BCED68F12
      74082E60EDC79949A0EBA2E87FE6275EEE2869EE0E4533FF009F126FD45EB826
      7ECFFF00B1157FE944DE38F70B7DEC7FBE3ED79E83E0A2E981A2E93FE62F5CF1
      C7FF00D88ABFF4A263F50BAFBA368A0FFE8455FF00A512E38F750CD8FF007C7D
      AF35AA4656B756FAADD63A450CC8CCAD82A7BB635CCB1967BA37C454E7FE6857
      717FC5FF00D67CAA2BC8AF1D82BB58D7B375B5025AE1B9A769B3737DA9710EEB
      FDC855F10A79D05C384E4BA4AE9C7F8B3FADC78C661F85D57FE9453FFC6C3EB8
      13A6237FEDDABFF4A25C43BABDC8770F2CD2E9FF00629B648D57503FC577D729
      FE863FEDDABFF4A2A9D43EA2FD68E9741BB2F05E2A6EAE7B61ED03F946A73F6A
      2243BA0CA3DDC400EBA28C193A29C1120E8543B94E40650638EE9C03E0A3DBE6
      9C24A2CE0E9A7FACA3E483EAF1D87E455FC11F27F9CF924B0EE1FFD1F372C1F8
      78A1B80074211CD4EF16FF009C10DF59DDF49BFE704E6007C5111A9D42B9D140
      3D5B101823D567FD50554D467E937FCE0AE745ADDFB5B1356FF3ACFCE1FBC134
      EC5323E93E4FA2E5D8EAA9BED6C6EADAF7B6789687386E88F6AE5EDFAE575573
      EA8A5DB0C6EF49E27FF6657557D6DB5B6D4E9DB66E63A39832D742CF7FD57FAB
      D75AEB0E2D80BCC98C811FF9E556818FE939780E117EE8BEDA385FF3DAE1F9B4
      FF00DB4FFF00DE9521F5F321BC3283FF005A7FFEF4ADEAFEA57D5DB5C1BF67B8
      6E2048BC77FF00ACAF3EEA388CA32EDAAA70F4DAF78682E130D7168DDFE6A922
      31C8E81B98A1CB643E98EDDC3AFD67EB6E4757C7AB12C652D632CF503AB639A6
      4B5D541DF75CDDBB5EBD63A3D21D8784DEC69A869FD56AF08AEA77A8DF7379FD
      E0BE80E8CC8E9F84EF0A2A3FF45A94C01402ECD08C44631D85BE7F91FE33FA9E
      2DC6AF470C91CFE8ADD3F93FD2D30FF1BBD5C6828C3FFB6ADFFDEC5BB77F8A2E
      9B92FF0056CCCBC3C81BA2B6C13DCA89FF00135D2275CFBC1FF8B67F7A2046B6
      5F18C6869FF45C76FF008DEEB0481E8E189EFE95BFFBD8BB31D76ECAE9789916
      6C16E4D41EF158219EEF063DD63B6FF21CF5CDE4FF008ACE8789EE3999366DEC
      D6315D7FA38943371FB3E1E331AC6BEE2006B5A23758F86377BBF929B32360D7
      E6728AE18EE7A7FE8AF9A75DA995F52B830068DEF803C03DCD1FF52B32353A85
      A7D62C1939D65CD86B5C5CE01C402039EEB1BB9BF9AEDAE59DE99FDE6FF9C14D
      1D836B1FCA2FB280D391CA703CC27DAC68F7BA4F8360FE2916EDF30783E29CB9
      702481235FEF46BF570323BFE5285589B183CC7E5447996B4F9B87E292C3BBFF
      D2F3427CCF014749E4A91FE0147BA730858C4AB9D123F6BE27FC6B3FEA82A479
      47C0C818D9B4E41122A787C78ED3B903B149D411E0FA5E78DD8B962266BB4444
      CCB5DED5C36574FEBA32EE0301E00718031A073DBD8BA26FD73E9C4EFF0041E2
      4CFF00395CAB15FD7CC21FE0EF31FF000EC55E0251FD1B68601971717EAEEFC5
      E39DD3FAE910706CD7FEEB9FFC82AF6747EB048270EF9FF8A77FE457A0B3FC62
      F4F6734E41FF00AFD7FDE8EDFF001A1D2D9CE3E4FF00DBD5FF00E493C4A5FBB4
      D98E5C9FE6E9F30B3033B19CC764516D2090039EC7347FD285F42F4264F4BE9C
      7C71E9FF00A86AF31FAE3F5FBA775BE935E0D345D5D8CBDB71758F63DB0D65B5
      EDFD1B9CEDDBAD5B3D2BFC6C746C4E9F898F6E1DEEB31E9AEBB1CD7D504B1A18
      E731AF7B5DF9BF9C91B35A32484A7C248AA783CFEB9D469CA7D75645CD6B74FE
      7ADE679FE756D7D57FF189D4BA55BE8E438E4E23C9DF4DAF71827F3E8BAC758F
      A6CFFD97B3FD1B3F9E5C7E65E2FC97DA387124043E494F1114BF80708BECFAEE
      56574DEBE3ED007ACC688925CCB2BDDAED7FA6EF6FFE0953FF0031715F58BA37
      55C13EBD6EF5F141F6DC012E6793B7B9CEA5CB23A5F57CBE9F735F53DC23491C
      80791AFB5CCFF837FB17594FD77C27543D6C72E7111606BDA187FEB777BBFB1E
      F51F0CA274D434F832E29DC47B913D1E16499DC493E7F14842BFD6AEE9B7E51B
      7A7D4FA2B709756F2D700E9FF06EAFF33FACB3C2981B0DB06C0355E0CF48F9A9
      31FB64720F2D23450EDF34E11516C3034BEA78100CC81E23E69841A7FAAE9FBC
      7FB13D3FCDCFEE49FBC150638B7C083C83C14963FFD3F3721BFBA3B2890DF00A
      4544A7B5C2C4364FB50CC6EE3FD6110F250DDF48FF00AF640AF0C4C7824D8D74
      4C53B7BA0BFA28C7828BA2068A4541DC048A82C924920B94A40804C8514E7929
      292B79E12D0E90A359D402A4115856889109C478278041514916CF48E3BA711E
      0A3DBE69C22829ABB1AD63DA47D26C0F8CA888F051F0520885AFFFD4F343FC07
      6519523FC028F74E610B1265349FCA91E5377FBD05CB12534E85229BB149705A
      7FD6129D1325D905CA94A5249252A5393A94C9CF25252ED3AA70545BCA708A0B
      31DD382A23BA7092D2CE4C7CD382547B7CD384569672744E0A8F87C148708AD2
      FF00FFD9FFED2DD250686F746F73686F7020332E30003842494D042500000000
      0010000000000000000000000000000000003842494D03EA000000001DA63C3F
      786D6C2076657273696F6E3D22312E302220656E636F64696E673D225554462D
      38223F3E0A3C21444F435459504520706C697374205055424C494320222D2F2F
      4170706C6520436F6D70757465722F2F44544420504C49535420312E302F2F45
      4E222022687474703A2F2F7777772E6170706C652E636F6D2F445444732F5072
      6F70657274794C6973742D312E302E647464223E0A3C706C6973742076657273
      696F6E3D22312E30223E0A3C646963743E0A093C6B65793E636F6D2E6170706C
      652E7072696E742E50616765466F726D61742E504D486F72697A6F6E74616C52
      65733C2F6B65793E0A093C646963743E0A09093C6B65793E636F6D2E6170706C
      652E7072696E742E7469636B65742E63726561746F723C2F6B65793E0A09093C
      737472696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E74696E676D616E61676572
      3C2F737472696E673E0A09093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E74
      2E7469636B65742E6974656D41727261793C2F6B65793E0A09093C6172726179
      3E0A0909093C646963743E0A090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E70
      72696E742E50616765466F726D61742E504D486F72697A6F6E74616C5265733C
      2F6B65793E0A090909093C7265616C3E37323C2F7265616C3E0A090909093C6B
      65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E636C69656E74
      3C2F6B65793E0A090909093C737472696E673E636F6D2E6170706C652E707269
      6E74696E676D616E616765723C2F737472696E673E0A090909093C6B65793E63
      6F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E6D6F64446174653C2F6B
      65793E0A090909093C646174653E323030392D30312D32385430313A34303A33
      335A3C2F646174653E0A090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E707269
      6E742E7469636B65742E7374617465466C61673C2F6B65793E0A090909093C69
      6E74656765723E303C2F696E74656765723E0A0909093C2F646963743E0A0909
      3C2F61727261793E0A093C2F646963743E0A093C6B65793E636F6D2E6170706C
      652E7072696E742E50616765466F726D61742E504D4F7269656E746174696F6E
      3C2F6B65793E0A093C646963743E0A09093C6B65793E636F6D2E6170706C652E
      7072696E742E7469636B65742E63726561746F723C2F6B65793E0A09093C7374
      72696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E74696E676D616E616765723C2F
      737472696E673E0A09093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E74
      69636B65742E6974656D41727261793C2F6B65793E0A09093C61727261793E0A
      0909093C646963743E0A090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E707269
      6E742E50616765466F726D61742E504D4F7269656E746174696F6E3C2F6B6579
      3E0A090909093C696E74656765723E313C2F696E74656765723E0A090909093C
      6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E636C69656E
      743C2F6B65793E0A090909093C737472696E673E636F6D2E6170706C652E7072
      696E74696E676D616E616765723C2F737472696E673E0A090909093C6B65793E
      636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E6D6F64446174653C2F
      6B65793E0A090909093C646174653E323030392D30312D32385430313A34303A
      33335A3C2F646174653E0A090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072
      696E742E7469636B65742E7374617465466C61673C2F6B65793E0A090909093C
      696E74656765723E303C2F696E74656765723E0A0909093C2F646963743E0A09
      093C2F61727261793E0A093C2F646963743E0A093C6B65793E636F6D2E617070
      6C652E7072696E742E50616765466F726D61742E504D5363616C696E673C2F6B
      65793E0A093C646963743E0A09093C6B65793E636F6D2E6170706C652E707269
      6E742E7469636B65742E63726561746F723C2F6B65793E0A09093C737472696E
      673E636F6D2E6170706C652E7072696E74696E676D616E616765723C2F737472
      696E673E0A09093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B
      65742E6974656D41727261793C2F6B65793E0A09093C61727261793E0A090909
      3C646963743E0A090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E
      50616765466F726D61742E504D5363616C696E673C2F6B65793E0A090909093C
      7265616C3E313C2F7265616C3E0A090909093C6B65793E636F6D2E6170706C65
      2E7072696E742E7469636B65742E636C69656E743C2F6B65793E0A090909093C
      737472696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E74696E676D616E61676572
      3C2F737472696E673E0A090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E707269
      6E742E7469636B65742E6D6F64446174653C2F6B65793E0A090909093C646174
      653E323030392D30312D32385430313A34303A33335A3C2F646174653E0A0909
      09093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E7374
      617465466C61673C2F6B65793E0A090909093C696E74656765723E303C2F696E
      74656765723E0A0909093C2F646963743E0A09093C2F61727261793E0A093C2F
      646963743E0A093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E50616765
      466F726D61742E504D566572746963616C5265733C2F6B65793E0A093C646963
      743E0A09093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B6574
      2E63726561746F723C2F6B65793E0A09093C737472696E673E636F6D2E617070
      6C652E7072696E74696E676D616E616765723C2F737472696E673E0A09093C6B
      65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E6974656D4172
      7261793C2F6B65793E0A09093C61727261793E0A0909093C646963743E0A0909
      09093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E50616765466F726D61
      742E504D566572746963616C5265733C2F6B65793E0A090909093C7265616C3E
      37323C2F7265616C3E0A090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E707269
      6E742E7469636B65742E636C69656E743C2F6B65793E0A090909093C73747269
      6E673E636F6D2E6170706C652E7072696E74696E676D616E616765723C2F7374
      72696E673E0A090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E74
      69636B65742E6D6F64446174653C2F6B65793E0A090909093C646174653E3230
      30392D30312D32385430313A34303A33335A3C2F646174653E0A090909093C6B
      65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E737461746546
      6C61673C2F6B65793E0A090909093C696E74656765723E303C2F696E74656765
      723E0A0909093C2F646963743E0A09093C2F61727261793E0A093C2F64696374
      3E0A093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E50616765466F726D
      61742E504D566572746963616C5363616C696E673C2F6B65793E0A093C646963
      743E0A09093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B6574
      2E63726561746F723C2F6B65793E0A09093C737472696E673E636F6D2E617070
      6C652E7072696E74696E676D616E616765723C2F737472696E673E0A09093C6B
      65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E6974656D4172
      7261793C2F6B65793E0A09093C61727261793E0A0909093C646963743E0A0909
      09093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E50616765466F726D61
      742E504D566572746963616C5363616C696E673C2F6B65793E0A090909093C72
      65616C3E313C2F7265616C3E0A090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E
      7072696E742E7469636B65742E636C69656E743C2F6B65793E0A090909093C73
      7472696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E74696E676D616E616765723C
      2F737472696E673E0A090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E
      742E7469636B65742E6D6F64446174653C2F6B65793E0A090909093C64617465
      3E323030392D30312D32385430313A34303A33335A3C2F646174653E0A090909
      093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E737461
      7465466C61673C2F6B65793E0A090909093C696E74656765723E303C2F696E74
      656765723E0A0909093C2F646963743E0A09093C2F61727261793E0A093C2F64
      6963743E0A093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7375625469
      636B65742E70617065725F696E666F5F7469636B65743C2F6B65793E0A093C64
      6963743E0A09093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E50616765
      466F726D61742E504D41646A757374656450616765526563743C2F6B65793E0A
      09093C646963743E0A0909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E74
      2E7469636B65742E63726561746F723C2F6B65793E0A0909093C737472696E67
      3E636F6D2E6170706C652E7072696E74696E676D616E616765723C2F73747269
      6E673E0A0909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B
      65742E6974656D41727261793C2F6B65793E0A0909093C61727261793E0A0909
      09093C646963743E0A09090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E707269
      6E742E50616765466F726D61742E504D41646A75737465645061676552656374
      3C2F6B65793E0A09090909093C61727261793E0A0909090909093C7265616C3E
      302E303C2F7265616C3E0A0909090909093C7265616C3E302E303C2F7265616C
      3E0A0909090909093C7265616C3E3738333C2F7265616C3E0A0909090909093C
      7265616C3E3535393C2F7265616C3E0A09090909093C2F61727261793E0A0909
      0909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E63
      6C69656E743C2F6B65793E0A09090909093C737472696E673E636F6D2E617070
      6C652E7072696E74696E676D616E616765723C2F737472696E673E0A09090909
      093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E6D6F64
      446174653C2F6B65793E0A09090909093C646174653E323030392D30312D3238
      5430313A34303A33335A3C2F646174653E0A09090909093C6B65793E636F6D2E
      6170706C652E7072696E742E7469636B65742E7374617465466C61673C2F6B65
      793E0A09090909093C696E74656765723E303C2F696E74656765723E0A090909
      093C2F646963743E0A0909093C2F61727261793E0A09093C2F646963743E0A09
      093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E50616765466F726D6174
      2E504D41646A75737465645061706572526563743C2F6B65793E0A09093C6469
      63743E0A0909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B
      65742E63726561746F723C2F6B65793E0A0909093C737472696E673E636F6D2E
      6170706C652E7072696E74696E676D616E616765723C2F737472696E673E0A09
      09093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E6974
      656D41727261793C2F6B65793E0A0909093C61727261793E0A090909093C6469
      63743E0A09090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E5061
      6765466F726D61742E504D41646A75737465645061706572526563743C2F6B65
      793E0A09090909093C61727261793E0A0909090909093C7265616C3E2D31383C
      2F7265616C3E0A0909090909093C7265616C3E2D31383C2F7265616C3E0A0909
      090909093C7265616C3E3832343C2F7265616C3E0A0909090909093C7265616C
      3E3537373C2F7265616C3E0A09090909093C2F61727261793E0A09090909093C
      6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E636C69656E
      743C2F6B65793E0A09090909093C737472696E673E636F6D2E6170706C652E70
      72696E74696E676D616E616765723C2F737472696E673E0A09090909093C6B65
      793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E6D6F6444617465
      3C2F6B65793E0A09090909093C646174653E323030392D30312D32385430313A
      34303A33335A3C2F646174653E0A09090909093C6B65793E636F6D2E6170706C
      652E7072696E742E7469636B65742E7374617465466C61673C2F6B65793E0A09
      090909093C696E74656765723E303C2F696E74656765723E0A090909093C2F64
      6963743E0A0909093C2F61727261793E0A09093C2F646963743E0A09093C6B65
      793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E5061706572496E666F2E504D5061
      7065724E616D653C2F6B65793E0A09093C646963743E0A0909093C6B65793E63
      6F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E63726561746F723C2F6B
      65793E0A0909093C737472696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E742E70
      6D2E506F73745363726970743C2F737472696E673E0A0909093C6B65793E636F
      6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E6974656D41727261793C2F
      6B65793E0A0909093C61727261793E0A090909093C646963743E0A0909090909
      3C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E5061706572496E666F2E50
      4D50617065724E616D653C2F6B65793E0A09090909093C737472696E673E6973
      6F2D61343C2F737472696E673E0A09090909093C6B65793E636F6D2E6170706C
      652E7072696E742E7469636B65742E636C69656E743C2F6B65793E0A09090909
      093C737472696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E742E706D2E506F7374
      5363726970743C2F737472696E673E0A09090909093C6B65793E636F6D2E6170
      706C652E7072696E742E7469636B65742E6D6F64446174653C2F6B65793E0A09
      090909093C646174653E323030332D30372D30315431373A34393A33365A3C2F
      646174653E0A09090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E
      7469636B65742E7374617465466C61673C2F6B65793E0A09090909093C696E74
      656765723E313C2F696E74656765723E0A090909093C2F646963743E0A090909
      3C2F61727261793E0A09093C2F646963743E0A09093C6B65793E636F6D2E6170
      706C652E7072696E742E5061706572496E666F2E504D556E61646A7573746564
      50616765526563743C2F6B65793E0A09093C646963743E0A0909093C6B65793E
      636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E63726561746F723C2F
      6B65793E0A0909093C737472696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E742E
      706D2E506F73745363726970743C2F737472696E673E0A0909093C6B65793E63
      6F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E6974656D41727261793C
      2F6B65793E0A0909093C61727261793E0A090909093C646963743E0A09090909
      093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E5061706572496E666F2E
      504D556E61646A757374656450616765526563743C2F6B65793E0A0909090909
      3C61727261793E0A0909090909093C7265616C3E302E303C2F7265616C3E0A09
      09090909093C7265616C3E302E303C2F7265616C3E0A0909090909093C726561
      6C3E3738333C2F7265616C3E0A0909090909093C7265616C3E3535393C2F7265
      616C3E0A09090909093C2F61727261793E0A09090909093C6B65793E636F6D2E
      6170706C652E7072696E742E7469636B65742E636C69656E743C2F6B65793E0A
      09090909093C737472696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E74696E676D
      616E616765723C2F737472696E673E0A09090909093C6B65793E636F6D2E6170
      706C652E7072696E742E7469636B65742E6D6F64446174653C2F6B65793E0A09
      090909093C646174653E323030392D30312D32385430313A34303A33335A3C2F
      646174653E0A09090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E
      7469636B65742E7374617465466C61673C2F6B65793E0A09090909093C696E74
      656765723E303C2F696E74656765723E0A090909093C2F646963743E0A090909
      3C2F61727261793E0A09093C2F646963743E0A09093C6B65793E636F6D2E6170
      706C652E7072696E742E5061706572496E666F2E504D556E61646A7573746564
      5061706572526563743C2F6B65793E0A09093C646963743E0A0909093C6B6579
      3E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E63726561746F723C
      2F6B65793E0A0909093C737472696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E74
      2E706D2E506F73745363726970743C2F737472696E673E0A0909093C6B65793E
      636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E6974656D4172726179
      3C2F6B65793E0A0909093C61727261793E0A090909093C646963743E0A090909
      09093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E5061706572496E666F
      2E504D556E61646A75737465645061706572526563743C2F6B65793E0A090909
      09093C61727261793E0A0909090909093C7265616C3E2D31383C2F7265616C3E
      0A0909090909093C7265616C3E2D31383C2F7265616C3E0A0909090909093C72
      65616C3E3832343C2F7265616C3E0A0909090909093C7265616C3E3537373C2F
      7265616C3E0A09090909093C2F61727261793E0A09090909093C6B65793E636F
      6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E636C69656E743C2F6B6579
      3E0A09090909093C737472696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E74696E
      676D616E616765723C2F737472696E673E0A09090909093C6B65793E636F6D2E
      6170706C652E7072696E742E7469636B65742E6D6F64446174653C2F6B65793E
      0A09090909093C646174653E323030392D30312D32385430313A34303A33335A
      3C2F646174653E0A09090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E
      742E7469636B65742E7374617465466C61673C2F6B65793E0A09090909093C69
      6E74656765723E303C2F696E74656765723E0A090909093C2F646963743E0A09
      09093C2F61727261793E0A09093C2F646963743E0A09093C6B65793E636F6D2E
      6170706C652E7072696E742E5061706572496E666F2E7070642E504D50617065
      724E616D653C2F6B65793E0A09093C646963743E0A0909093C6B65793E636F6D
      2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E63726561746F723C2F6B6579
      3E0A0909093C737472696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E742E706D2E
      506F73745363726970743C2F737472696E673E0A0909093C6B65793E636F6D2E
      6170706C652E7072696E742E7469636B65742E6974656D41727261793C2F6B65
      793E0A0909093C61727261793E0A090909093C646963743E0A09090909093C6B
      65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E5061706572496E666F2E707064
      2E504D50617065724E616D653C2F6B65793E0A09090909093C737472696E673E
      41343C2F737472696E673E0A09090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E
      7072696E742E7469636B65742E636C69656E743C2F6B65793E0A09090909093C
      737472696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E742E706D2E506F73745363
      726970743C2F737472696E673E0A09090909093C6B65793E636F6D2E6170706C
      652E7072696E742E7469636B65742E6D6F64446174653C2F6B65793E0A090909
      09093C646174653E323030332D30372D30315431373A34393A33365A3C2F6461
      74653E0A09090909093C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469
      636B65742E7374617465466C61673C2F6B65793E0A09090909093C696E746567
      65723E313C2F696E74656765723E0A090909093C2F646963743E0A0909093C2F
      61727261793E0A09093C2F646963743E0A09093C6B65793E636F6D2E6170706C
      652E7072696E742E7469636B65742E41504956657273696F6E3C2F6B65793E0A
      09093C737472696E673E30302E32303C2F737472696E673E0A09093C6B65793E
      636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E707269766174654C6F
      636B3C2F6B65793E0A09093C66616C73652F3E0A09093C6B65793E636F6D2E61
      70706C652E7072696E742E7469636B65742E747970653C2F6B65793E0A09093C
      737472696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E742E5061706572496E666F
      5469636B65743C2F737472696E673E0A093C2F646963743E0A093C6B65793E63
      6F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E41504956657273696F6E
      3C2F6B65793E0A093C737472696E673E30302E32303C2F737472696E673E0A09
      3C6B65793E636F6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E70726976
      6174654C6F636B3C2F6B65793E0A093C66616C73652F3E0A093C6B65793E636F
      6D2E6170706C652E7072696E742E7469636B65742E747970653C2F6B65793E0A
      093C737472696E673E636F6D2E6170706C652E7072696E742E50616765466F72
      6D61745469636B65743C2F737472696E673E0A3C2F646963743E0A3C2F706C69
      73743E0A3842494D03E9000000000078000300000048004800000000030F022F
      FFEEFFEE033802410367057B03E000020000004800480000000002D802280001
      000000640000000100030303000000017FFF0001000100000000000000000000
      0000680800190190000000000020000000000000000000000000000000000000
      00000000000000003842494D03ED000000000010004800000001000100480000
      000100013842494D042600000000000E000000000000000000003F8000003842
      494D040D0000000000040000001E3842494D04190000000000040000001E3842
      494D03F3000000000009000000000000000001003842494D040A000000000001
      00003842494D271000000000000A000100000000000000013842494D03F50000
      00000048002F66660001006C66660006000000000001002F6666000100A1999A
      0006000000000001003200000001005A00000006000000000001003500000001
      002D000000060000000000013842494D03F80000000000700000FFFFFFFFFFFF
      FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF03E800000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
      FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF03E800000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
      FFFFFFFFFFFFFFFF03E800000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
      FFFFFFFF03E800003842494D0408000000000010000000010000024000000240
      000000003842494D041E000000000004000000003842494D041A000000000339
      00000006000000000000000000000101000001C2000000020065007200000001
      00000000000000000000000000000000000000010000000000000000000001C2
      0000010100000000000000000000000000000000010000000000000000000000
      000000000000000010000000010000000000006E756C6C000000020000000662
      6F756E64734F626A630000000100000000000052637431000000040000000054
      6F70206C6F6E6700000000000000004C6566746C6F6E67000000000000000042
      746F6D6C6F6E670000010100000000526768746C6F6E67000001C20000000673
      6C69636573566C4C73000000014F626A6300000001000000000005736C696365
      0000001200000007736C69636549446C6F6E67000000000000000767726F7570
      49446C6F6E6700000000000000066F726967696E656E756D0000000C45536C69
      63654F726967696E0000000D6175746F47656E65726174656400000000547970
      65656E756D0000000A45536C6963655479706500000000496D67200000000662
      6F756E64734F626A630000000100000000000052637431000000040000000054
      6F70206C6F6E6700000000000000004C6566746C6F6E67000000000000000042
      746F6D6C6F6E670000010100000000526768746C6F6E67000001C20000000375
      726C54455854000000010000000000006E756C6C544558540000000100000000
      00004D7367655445585400000001000000000006616C74546167544558540000
      000100000000000E63656C6C54657874497348544D4C626F6F6C010000000863
      656C6C546578745445585400000001000000000009686F727A416C69676E656E
      756D0000000F45536C696365486F727A416C69676E0000000764656661756C74
      0000000976657274416C69676E656E756D0000000F45536C6963655665727441
      6C69676E0000000764656661756C740000000B6267436F6C6F7254797065656E
      756D0000001145536C6963654247436F6C6F7254797065000000004E6F6E6500
      000009746F704F75747365746C6F6E67000000000000000A6C6566744F757473
      65746C6F6E67000000000000000C626F74746F6D4F75747365746C6F6E670000
      00000000000B72696768744F75747365746C6F6E6700000000003842494D0428
      00000000000C000000013FF00000000000003842494D04110000000000010100
      3842494D0414000000000004000000013842494D040C0000000009E500000001
      000000A00000005B000001E00000AAA0000009C900180001FFD8FFE000104A46
      494600010200004800480000FFED000C41646F62655F434D0002FFEE000E4164
      6F626500648000000001FFDB0084000C08080809080C09090C110B0A0B11150F
      0C0C0F1518131315131318110C0C0C0C0C0C110C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C
      0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C010D0B0B0D0E0D100E0E10140E0E0E1414
      0E0E0E0E14110C0C0C0C0C11110C0C0C0C0C0C110C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C
      0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0CFFC0001108005B00A003012200021101
      031101FFDD0004000AFFC4013F00000105010101010101000000000000000300
      01020405060708090A0B01000105010101010101000000000000000100020304
      05060708090A0B1000010401030204020507060805030C330100021103042112
      31054151611322718132061491A1B14223241552C16233347282D14307259253
      F0E1F163733516A2B283264493546445C2A3743617D255E265F2B384C3D375E3
      F3462794A485B495C4D4E4F4A5B5C5D5E5F55666768696A6B6C6D6E6F6374757
      67778797A7B7C7D7E7F711000202010204040304050607070605350100021103
      213112044151617122130532819114A1B14223C152D1F0332462E17282924353
      15637334F1250616A2B283072635C2D2449354A317644555367465E2F2B384C3
      D375E3F34694A485B495C4D4E4F4A5B5C5D5E5F55666768696A6B6C6D6E6F627
      37475767778797A7B7C7FFDA000C03010002110311003F00F352CF3EC136DD79
      45E4C797F0507687FD89EC009465BA9D544883FEBE08A7827CFC90DC4EE3FEBD
      905C0A3290132149E21266A48F2417F461B3CD316E8887923F8261A8F9F97824
      AB4709C84F2523A4798412C6148B753AA40EBAA9190E23C0EA8AAD66B35E5386
      79A934EA902525A495B6900A414C13AA8CEA922D7EDF34E12931F34E0945057F
      0F82904D26116E686D840D0403F824B4BFFFD0F3525DE1D8764D2E9E3F048FF0
      0A3DD39840512E9E3F051324EA3C523CA7AAB7DB636AAC6E7BCED68F1274082E
      60EDC79949A0EBA2E87FE6275EEE2869EE0E4533FF009F126FD45EB8267ECFFF
      00B1157FE944DE38F70B7DEC7FBE3ED79E83E0A2E981A2E93FE62F5CF1C7FF00
      D88ABFF4A263F50BAFBA368A0FFE8455FF00A512E38F750CD8FF007C7DAF35AA
      4656B756FAADD63A450CC8CCAD82A7BB635CCB1967BA37C454E7FE6857717FC5
      FF00D67CAA2BC8AF1D82BB58D7B375B5025AE1B9A769B3737DA9710EEBFDC855
      F10A79D05C384E4BA4AE9C7F8B3FADC78C661F85D57FE9453FFC6C3EB813A623
      7FEDDABFF4A25C43BABDC8770F2CD2E9FF00629B648D57503FC577D729FE863F
      EDDABFF4A2A9D43EA2FD68E9741BB2F05E2A6EAE7B61ED03F946A73F6A2243BA
      0CA3DDC400EBA28C193A29C1120E8543B94E40650638EE9C03E0A3DBE69C24A2
      CE0E9A7FACA3E483EAF1D87E455FC11F27F9CF924B0EE1FFD1F372C1F878A1B8
      0074211CD4EF16FF009C10DF59DDF49BFE704E6007C5111A9D42B9D1403D5B10
      1823D567FD50554D467E937FCE0AE745ADDFB5B1356FF3ACFCE1FBC134EC5323
      E93E4FA2E5D8EAA9BED6C6EADAF7B6789687386E88F6AE5EDFAE575573EA8A5D
      B0C6EF49E27FF6657557D6DB5B6D4E9DB66E63A39832D742CF7FD57FABD75AEB
      0E2D80BCC98C811FF9E556818FE939780E117EE8BEDA385FF3DAE1F9B4FF00DB
      4FFF00DE9521F5F321BC3283FF005A7FFEF4ADEAFEA57D5DB5C1BF67B86E2048
      BC77FF00ACAF3EEA388CA32EDAAA70F4DAF78682E130D7168DDFE6A92231C8E8
      1B98A1CB643E98EDDC3AFD67EB6E4757C7AB12C652D632CF503AB639A64B5D54
      1DF75CDDBB5EBD63A3D21D8784DEC69A869FD56AF08AEA77A8DF7379FDE0BE80
      E8CC8E9F84EF0A2A3FF45A94C01402ECD08C44631D85BE7F91FE33FA9E2DC6AF
      470C91CFE8ADD3F93FD2D30FF1BBD5C6828C3FFB6ADFFDEC5BB77F8A2E9B92FF
      0056CCCBC3C81BA2B6C13DCA89FF00135D2275CFBC1FF8B67F7A2046B65F18C6
      869FF45C76FF008DEEB0481E8E189EFE95BFFBD8BB31D76ECAE97899166C16E4
      D41EF158219EEF063DD63B6FF21CF5CDE4FF008ACE8789EE3999366DECD6315D
      7FA38943371FB3E1E331AC6BEE2006B5A23758F86377BBF929B32360D7E6728A
      E18EE7A7FE8AF9A75DA995F52B830068DEF803C03DCD1FF52B32353A85A7D62C
      1939D65CD86B5C5CE01C402039EEB1BB9BF9AEDAE59DE99FDE6FF9C14D1D836B
      1FCA2FB280D391CA703CC27DAC68F7BA4F8360FE2916EDF30783E29CB9702481
      235FEF46BF570323BFE5285589B183CC7E5447996B4F9B87E292C3BBFFD2F342
      7CCF014749E4A91FE0147BA730858C4AB9D123F6BE27FC6B3FEA82A47947C0C8
      18D9B4E41122A787C78ED3B903B149D411E0FA5E78DD8B962266BB4444CCB5DE
      D5C36574FEBA32EE0301E00718031A073DBD8BA26FD73E9C4EFF0041E24CFF00
      395CAB15FD7CC21FE0EF31FF000EC55E0251FD1B68601971717EAEEFC5E39DD3
      FAE910706CD7FEEB9FFC82AF6747EB048270EF9FF8A77FE457A0B3FC62F4F673
      4E41FF00AFD7FDE8EDFF001A1D2D9CE3E4FF00DBD5FF00E493C4A5FBB4D98E5C
      9FE6E9F30B3033B19CC764516D2090039EC7347FD285F42F4264F4BE9C7C71E9
      FF00A86AF31FAE3F5FBA775BE935E0D345D5D8CBDB71758F63DB0D65B5EDFD1B
      9CEDDBAD5B3D2BFC6C746C4E9F898F6E1DEEB31E9AEBB1CD7D504B1A18E731AF
      7B5DF9BF9C91B35A32484A7C248AA783CFEB9D469CA7D75645CD6B74FE7ADE67
      9FE756D7D57FF189D4BA55BE8E438E4E23C9DF4DAF71827F3E8BAC758FA6CFFD
      97B3FD1B3F9E5C7E65E2FC97DA387124043E494F1114BF80708BECFAEE56574D
      EBE3ED007ACC688925CCB2BDDAED7FA6EF6FFE0953FF0031715F58BA3755C13E
      BD6EF5F141F6DC012E6793B7B9CEA5CB23A5F57CBE9F735F53DC23491C80791A
      FB5CCFF837FB17594FD77C27543D6C72E7111606BDA187FEB777BBFB1EF51F0C
      A274D434F832E29DC47B913D1E16499DC493E7F14842BFD6AEE9B7E51B7A7D4F
      A2B709756F2D700E9FF06EAFF33FACB3C2981B0DB06C0355E0CF48F9A931FB64
      720F2D23450EDF34E11516C3034BEA78100CC81E23E69841A7FAAE9FBC7FB13D
      3FCDCFEE49FBC150638B7C083C83C14963FFD3F3721BFBA3B2890DF00A4544A7
      B5C2C4364FB50CC6EE3FD6110F250DDF48FF00AF640AF0C4C7824D8D744C53B7
      BA0BFA28C7828BA2068A4541DC048A82C924920B94A40804C8514E7929292B79
      E12D0E90A359D402A4115856889109C478278041514916CF48E3BA711E0A3DBE
      69C22829ABB1AD63DA47D26C0F8CA888F051F0520885AFFFD4F343FC07651952
      3FC028F74E610B1265349FCA91E5377FBD05CB12534E85229BB149705A7FD612
      9D1325D905CA94A5249252A5393A94C9CF25252ED3AA70545BCA708A0B31DD38
      2A23BA7092D2CE4C7CD382547B7CD384569672744E0A8F87C148708AD2FF00FF
      D9003842494D042100000000005500000001010000000F00410064006F006200
      65002000500068006F0074006F00730068006F00700000001300410064006F00
      620065002000500068006F0074006F00730068006F0070002000430053003200
      000001003842494D04060000000000070008000100010100FFE13A6C68747470
      3A2F2F6E732E61646F62652E636F6D2F7861702F312E302F003C3F787061636B
      657420626567696E3D22EFBBBF222069643D2257354D304D7043656869487A72
      65537A4E54637A6B633964223F3E0A3C783A786D706D65746120786D6C6E733A
      783D2261646F62653A6E733A6D6574612F2220783A786D70746B3D22332E312E
      312D313132223E0A2020203C7264663A52444620786D6C6E733A7264663D2268
      7474703A2F2F7777772E77332E6F72672F313939392F30322F32322D7264662D
      73796E7461782D6E7323223E0A2020202020203C7264663A4465736372697074
      696F6E207264663A61626F75743D22220A202020202020202020202020786D6C
      6E733A7861704D4D3D22687474703A2F2F6E732E61646F62652E636F6D2F7861
      702F312E302F6D6D2F220A202020202020202020202020786D6C6E733A737452
      65663D22687474703A2F2F6E732E61646F62652E636F6D2F7861702F312E302F
      73547970652F5265736F7572636552656623223E0A2020202020202020203C78
      61704D4D3A446F63756D656E7449443E757569643A3943313933393633454535
      3831314444423745314133394430373636453241373C2F7861704D4D3A446F63
      756D656E7449443E0A2020202020202020203C7861704D4D3A496E7374616E63
      6549443E757569643A3943313933393634454535383131444442374531413339
      4430373636453241373C2F7861704D4D3A496E7374616E636549443E0A202020
      2020202020203C7861704D4D3A4465726976656446726F6D207264663A706172
      7365547970653D225265736F75726365223E0A2020202020202020202020203C
      73745265663A696E7374616E636549443E757569643A39433139333936314545
      353831314444423745314133394430373636453241373C2F73745265663A696E
      7374616E636549443E0A2020202020202020202020203C73745265663A646F63
      756D656E7449443E757569643A39433139333936314545353831314444423745
      314133394430373636453241373C2F73745265663A646F63756D656E7449443E
      0A2020202020202020203C2F7861704D4D3A4465726976656446726F6D3E0A20
      20202020203C2F7264663A4465736372697074696F6E3E0A2020202020203C72
      64663A4465736372697074696F6E207264663A61626F75743D22220A20202020
      2020202020202020786D6C6E733A7861703D22687474703A2F2F6E732E61646F
      62652E636F6D2F7861702F312E302F223E0A2020202020202020203C7861703A
      437265617465446174653E323030392D30312D32375432333A34313A35332D30
      323A30303C2F7861703A437265617465446174653E0A2020202020202020203C
      7861703A4D6F64696679446174653E323030392D30312D32375432333A34313A
      35332D30323A30303C2F7861703A4D6F64696679446174653E0A202020202020
      2020203C7861703A4D65746164617461446174653E323030392D30312D323754
      32333A34313A35332D30323A30303C2F7861703A4D6574616461746144617465
      3E0A2020202020202020203C7861703A43726561746F72546F6F6C3E41646F62
      652050686F746F73686F7020435332204D6163696E746F73683C2F7861703A43
      726561746F72546F6F6C3E0A2020202020203C2F7264663A4465736372697074
      696F6E3E0A2020202020203C7264663A4465736372697074696F6E207264663A
      61626F75743D22220A202020202020202020202020786D6C6E733A64633D2268
      7474703A2F2F7075726C2E6F72672F64632F656C656D656E74732F312E312F22
      3E0A2020202020202020203C64633A666F726D61743E696D6167652F6A706567
      3C2F64633A666F726D61743E0A2020202020203C2F7264663A44657363726970
      74696F6E3E0A2020202020203C7264663A4465736372697074696F6E20726466
      3A61626F75743D22220A202020202020202020202020786D6C6E733A70686F74
      6F73686F703D22687474703A2F2F6E732E61646F62652E636F6D2F70686F746F
      73686F702F312E302F223E0A2020202020202020203C70686F746F73686F703A
      436F6C6F724D6F64653E333C2F70686F746F73686F703A436F6C6F724D6F6465
      3E0A2020202020202020203C70686F746F73686F703A486973746F72792F3E0A
      2020202020203C2F7264663A4465736372697074696F6E3E0A2020202020203C
      7264663A4465736372697074696F6E207264663A61626F75743D22220A202020
      202020202020202020786D6C6E733A746966663D22687474703A2F2F6E732E61
      646F62652E636F6D2F746966662F312E302F223E0A2020202020202020203C74
      6966663A4F7269656E746174696F6E3E313C2F746966663A4F7269656E746174
      696F6E3E0A2020202020202020203C746966663A585265736F6C7574696F6E3E
      3732303030302F31303030303C2F746966663A585265736F6C7574696F6E3E0A
      2020202020202020203C746966663A595265736F6C7574696F6E3E3732303030
      302F31303030303C2F746966663A595265736F6C7574696F6E3E0A2020202020
      202020203C746966663A5265736F6C7574696F6E556E69743E323C2F74696666
      3A5265736F6C7574696F6E556E69743E0A2020202020202020203C746966663A
      4E61746976654469676573743E3235362C3235372C3235382C3235392C323632
      2C3237342C3237372C3238342C3533302C3533312C3238322C3238332C323936
      2C3330312C3331382C3331392C3532392C3533322C3330362C3237302C323731
      2C3237322C3330352C3331352C33333433323B42414434344631364635314534
      393939463446373139443136354242434533343C2F746966663A4E6174697665
      4469676573743E0A2020202020203C2F7264663A4465736372697074696F6E3E
      0A2020202020203C7264663A4465736372697074696F6E207264663A61626F75
      743D22220A202020202020202020202020786D6C6E733A657869663D22687474
      703A2F2F6E732E61646F62652E636F6D2F657869662F312E302F223E0A202020
      2020202020203C657869663A506978656C5844696D656E73696F6E3E3435303C
      2F657869663A506978656C5844696D656E73696F6E3E0A202020202020202020
      3C657869663A506978656C5944696D656E73696F6E3E3235373C2F657869663A
      506978656C5944696D656E73696F6E3E0A2020202020202020203C657869663A
      436F6C6F7253706163653E2D313C2F657869663A436F6C6F7253706163653E0A
      2020202020202020203C657869663A4E61746976654469676573743E33363836
      342C34303936302C34303936312C33373132312C33373132322C34303936322C
      34303936332C33373531302C34303936342C33363836372C33363836382C3333
      3433342C33333433372C33343835302C33343835322C33343835352C33343835
      362C33373337372C33373337382C33373337392C33373338302C33373338312C
      33373338322C33373338332C33373338342C33373338352C33373338362C3337
      3339362C34313438332C34313438342C34313438362C34313438372C34313438
      382C34313439322C34313439332C34313439352C34313732382C34313732392C
      34313733302C34313938352C34313938362C34313938372C34313938382C3431
      3938392C34313939302C34313939312C34313939322C34313939332C34313939
      342C34313939352C34313939362C34323031362C302C322C342C352C362C372C
      382C392C31302C31312C31322C31332C31342C31352C31362C31372C31382C32
      302C32322C32332C32342C32352C32362C32372C32382C33303B454531364542
      33384335304336393932373030363731394438373037334430413C2F65786966
      3A4E61746976654469676573743E0A2020202020203C2F7264663A4465736372
      697074696F6E3E0A2020203C2F7264663A5244463E0A3C2F783A786D706D6574
      613E0A2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      202020202020200A202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020200A20202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      20202020202020202020202020202020200A2020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      202020202020202020202020202020202020202020200A202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020200A20202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      0A20202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      20202020200A2020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      202020202020202020200A202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020200A20202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      20202020202020202020202020202020202020200A2020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      202020202020202020202020202020202020202020202020200A202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020200A20
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020200A20202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      20202020202020200A2020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      202020202020202020202020200A202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020200A20202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      20202020202020202020202020202020202020202020200A2020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      202020202020202020202020202020202020202020202020202020200A202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      200A202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020200A20202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      20202020202020202020200A2020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      202020202020202020202020202020200A202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
      202020202020202020202020
Post โดย :  dogmike Date: 2010-07-30 00:59:34 ip:

แก้ใขรอบที่2 ครับ


Post โดย :  dogmike Date: 2010-07-30 01:03:27 ip:

ขอโทษนะครับพี่ แล้วมันเอาไปใช้ยังงัย ช่วยบอกด้วยนะครับ


Post โดย :  nufc1980 Date: 2010-07-30 13:18:15 ip:

มันเป็น Pascal Script ครับต้องนำเข้าที่สายฟ้า วิธีการนำเข้าลองสอบถามพี่ wuay ดูเห็นเป็นศิษย์เอกอ.นาจแห่งบอร์ด HOSxPน่าจะเข้าใจเรื่องพวกนี้

ถ้ายังไม่ได้หรือไม่เข้าใจเดี๋ยวผมว่างจะเขียนวิธีนำเข้าให้ รบกวนพี่ dogmike ก่อนแล้วกันช่วงนี้ผมงานเข้าครับ


Post โดย :  smakui Date: 2010-07-30 19:48:36 ip: