โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ลองเล่น Mysql ครับ


DateTime : 2010-02-26 16:24:32
Post By : wauy
IP Address :

select op.hn,concat(p.pname,p.fname,'      ',p.lname) as ptname,op.rxdate,n.name as nondrugitems,t.name as pttypename
from opitemrece op
left outer join patient p on p.hn=op.hn
left outer join nondrugitems n on n.icode=op.icode
left outer join pttype t on t.pttype=op.pttype
where op.icode in ("3000681","3000706","3330780") and op.rxdate between "2008-10-01" and "2009-09-30" and t.pcode in ("AA","AB","AC","AD","AE","AF","AG","AJ","AK","UC","UB","UA")
order by rxdate


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

select o.request_date,o.hn,o.vn,o.an,o.patient_department,o.provision_diagnosis,o.operation_name,
concat(pt.pname,pt.fname,'  ',pt.lname) as ptname,s.status_name,
e.emergency_name,i.name as provision_name ,d.name as request_doctor_name  ,
ot.name as operation_type_name,type.pcode,type.name,t.pttype
from operation_list o
left outer join patient pt on pt.hn=o.hn
left outer join ipt t on t.an = o.an
left outer join pttype type on type.pttype=t.pttype
left outer join operation_status s on s.status_id=o.status_id
left outer join operation_emergency e on e.emergency_id=o.emergency_id
left outer join operation_screen_in oi on oi.operation_id = o.operation_id
left outer join icd101 i on i.code=substring(o.provision_diagnosis,1,3)
left outer join doctor d on d.code=o.request_doctor
left outer join spclty sp on sp.spclty = o.spclty
left outer join operation_type ot on ot.operation_type_id = o.operation_type_id
where  o.request_operation_date between '2008-10-01' and '2009-09-30'  and o.status_id = 3 and o.operation_type_id = 1 and type.pcode in ("AA","AB","AC","AD","AE","AF","AG","AJ","AK","UC","UB","UA")
order by o.request_date


Post โดย :  wauy Date: 2010-02-26 16:25:33 ip:

select pm.*,concat(pt.pname,pt.fname,"   ",pt.lname) as ptname,pt.cid,py.pttype,py.name
from physic_main pm,patient pt,pttype py
where pm.hn=pt.hn and pt.pttype=py.pttype  and pm.vstdate between '2009-11-01' and '2009-11-31'

 

 

อิอิอิ..55555...ของเล่นแก้เหงาครับ


Post โดย :  wauy Date: 2010-02-26 16:27:21 ip:

select i.hn,i.refer_out_number,i.an,i.regdate,i.regtime,i.ward,ia.bedno  ,l.infant_weight,
l.infant_sex in(1='ªÒÂ',2='Ë­Ô§'),
concat(p.pname,p.fname,'  ',p.lname) as ptname  ,  a.age_y,
i.pttype ,pty.name as pttype_name,pg.labor_date,it.name as deliver_type_name   ,
w.name as ward_name  , pg.ga,pg.child_count,
pg.anc_complete ,l.infant_apgarscore1,l.infant_apgarscore5,l.infant_apgarscore10 ,
d.name as labor_doctor_name ,l.infant_weight,l.infant_length  ,
concat(il.g,'-',il.t,'-',   il.p,'-',il.a,'-',il.l) as gpal ,l.mother_hct ,
i.prediag, a.pdx  ,ic.name as main_pdx_name ,l.labour_finishtime ,
concat(p.addrpart,' Á.',p.moopart,' ',t.full_name) as address_name  , ro.docno as refer_out_docno
from ipt i
left outer join iptadm ia on ia.an=i.an
left outer join patient p on p.hn=i.hn
left outer join an_stat a on a.an=i.an
left outer join pttype pty on pty.pttype=i.pttype
left outer join ward w on w.ward = i.ward
left outer join ipt_pregnancy pg on pg.an = i.an
left outer join ipt_pregnancy_deliver_type it on it.id = pg.deliver_type
left outer join labor l on l.an = i.an
left outer join ipt_labour il on il.an = i.an
left outer join doctor d on d.code = l.labor_who
left outer join icd101 ic on ic.code = a.pdx
left outer join thaiaddress t on t.addressid = a.aid
left outer join referout ro on ro.vn = i.an
where i.ipt_type=4  and i.an  in (select an from labor )  and pg.labor_date
between '2009-08-01' and '2009-08-31'
order by pg.labor_date asc
 


Post โดย :  wauy Date: 2010-02-26 16:30:01 ip:

ลองดูครับพี่น้องเผื่อนำไปใช้ได้ครับ


Post โดย :  wauy Date: 2010-02-26 16:31:08 ip:

เดี๋ยวหามาให้เล่นใหม่นะครับพี่น้อง

ไปงานเลี้ยงก่อนครับ


Post โดย :  wauy Date: 2010-02-26 16:41:13 ip:

hospital profile


Post โดย :  wauy Date: 2010-03-01 14:25:53 ip:

บางตัวได้ บางตัวว่างอะพี่  แจ่มมาก...


Post โดย :  huwko Date: 2010-03-02 09:26:51 ip:

ต้องเข้าไปดูตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลเราครับ

ว่าเรากำหนดสิทธิยังไงครับ เพิ่มเติมนิดนึงครับ

พี่น้อง


Post โดย :  wauy Date: 2010-03-03 11:00:36 ip:

เอาไปแก้เล่นๆเลยครับ

แก้เหงา อิอิอิ...55555


Post โดย :  wauy Date: 2010-03-03 17:34:37 ip: