โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ใครรับงานตัวชี้วัด KPI ตัวที่ 7 และ10 บ้าง


DateTime : 2011-06-10 15:05:58
Post By : chinaga
IP Address : 113.53.239.82

ใครรับงานตัวชี้วัด KPI ตัวที่ 7 และ10 บ้าง พี่น้องชาวsurinadmin ลงข้อมูลอย่างไรครับ

ตัวอย่างของผมลงข้อมูลอย่างนี้ถูกหรือเปล่าครับ ลองดูครับ

KPI_7and10 userfiles/kpi_7and10.xls


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

ตัวชี้วัดที่   7  :   คปสอ. นำร่อง 10 แห่งมีระบบการประชุมและอบรมทางไกล
หน่วยวัด       :   จำนวน
น้ำหนัก         :  -
คำอธิบาย      :  ระบบการประชุมและอบรมทางไกล หมายถึง การจัดการประชุมหรือการอบรมที่วิทยากรและผู้เข้าประชุมหรืออบรมอยู่คนละสถานที่ และใช้การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของวิทยากรและผู้เข้าประชุมผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต     
  
เกณฑ์การให้คะแนน
        คปสอ. พื้นที่เป้าหมาย (สมัครเข้าร่วมโคงการ)มีระบบการประชุมและอบรมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต ประเมินรวม 4 กิจกรรม คะแนนเต็ม 5 คะแนน

กิจกรรมที่ประเมิน
คะแนน
1) ห้องประชุมและอบรมทางไกล
( )มีห้องประชุมเฉพาะ(มีป้าย)    =    1     คะแนน
( )ใช้ร่วมกับงานอื่น                    =    0.5 คะแนน
( )ไม่มี                                         =    0    คะแนน
2) การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตห้องประชุม
 
( )มีอินเตอร์เน็ตเฉพาะ                =     1     คะแนน
( )ใช้อินเตอร์เน็ตร่วมกับงานอื่น =    0.5   คะแนน
( )ไม่มี                                         =    0      คะแนน
3) โสตทัศนูปกรณ์
( )มีโสตทัศนูปกรณ์เฉพาะ          =    1.0 คะแนน
( )ใช้ร่วมกับงานอื่น                     =    0.5  คะแนน
( )ไม่มี                                        =      0    คะแนน
4) ผู้ดูแลระบบ
( )มีผู้ดูแลเต็มเวลาราชการ           =      1   คะแนน
( )มีผู้ดูแลเวลาจัดประชุม
            =     0.5 คะแนน
( )ไม่มี                                        =      0    คะแนน
5) การจัดประชุมหรืออบรมทางไกล
( )จัดประชุมทุกครั้งเมื่อมีการถ่ายทอดสัญญาณ = 1 คะแนน
( )จัดประชุมบางครั้ง                    =     0.5 คะแนน
( )ไม่มีการจัดประชุมหรืออบรม =      0    คะแนน
รวม
5 คะแนน

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ผลการดำเนินงานในอดีต
2551
2552
2553
ระดับความสำเร็จ
ระดับ
n/a
n/a
n/a
 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง :
        1. รายงานการสำรวจระบบการประชุมและอบรมทางไกล
        2. การนิเทศติดตาม
 
 
ผู้กำกับตัวชี้วัด :      นางนวลจันทร์ แย้มศรี                       เบอร์ติดต่อ  :    0-4451-8402 ต่อ 232
                      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

Post โดย :  chinaga Date: 2011-06-10 15:14:41 ip: 113.53.239.82
ตัวชี้วัดที่ 10  : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคลังข้อมูลด้านสุขภาพ (Health Data Center) ระดับ 2
หน่วยวัด        :  ระดับความสำเร็จ
น้ำหนัก         :  -
คำอธิบาย      :         คลังข้อมูลด้านสุขภาพ (Health Data Center)  หมายถึง    สารสนเทศที่แสดงสถานะสุขภาพ
ข้อมูลบริการสุขภาพ และข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ภายใต้โครงสร้างข้อมูลมาตรฐานที่กระทรวงกำหนด 
ซึ่งรวบรวมจากสถานบริการสุขภาพ ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาธารณสุขจังหวัด            สุรินทร์                      
 
เกณฑ์การให้คะแนน
        สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ มีการดำเนินการ
1)ใช้โปรแกรม HosXp หรือโปรแกรมอื่นและสามารถเชื่อมต่อกับ Health Data Center และสามารถ
    ส่งข้อมูลได้ตามกำหนด 100%   3 คะแนน
2)มีการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน GIS และส่งข้อมูลครบถ้วน100%    2 คะแนน

กิจกรรมที่ประเมิน
คะแนน
1) ร้อยละของ รพ. หรือ สอ. ที่ติดตั้งโปรแกรม HosXP หรือโปรแกรมอื่นและสามารถเชื่อมต่อกับ Health Data Center และสามารถส่งข้อมูลได้ตามกำหนด 3 คะแนน   คำนวณจาก
     รพ. หรือ สอ.ที่เชื่อมต่อกับ HDCได้   X   100 = ผลงาน
         รพ. หรือ สอ. ทั้งหมด
2)ร้อยละของ รพ. หรือ สอ.ส่งข้อมูลพื้นฐาน GIS ครบถ้วน 
   2 คะแนน   คำนวณจาก
     รพ. หรือ สอ.ที่ส่งข้อมูลพื้นฐาน GIS   X   100 = ผลงาน
         รพ. หรือ สอ. ทั้งหมด
1)เชื่อมต่อกับ Health Data Center และสามารถส่งข้อมูลได้ตามกำหนด 100% 3 คะแนน
 
2)ส่งข้อมูลพื้นฐาน GIS ครบถ้วน 100%                    
    2 คะแนน
 
รวมคะแนน ข้อ 1 + ข้อ 2 =     5 คะแนน
 
รวม
5 คะแนน

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ผลการดำเนินงานในอดีต
2551
2552
2553
ระดับความสำเร็จ
ระดับ
n/a
n/a
5
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง :
        1. ผลงานการส่งข้อมูล Health Data Center และ GIS ปีงบประมาณ 2554
        2. การนิเทศติดตาม
 
 
ผู้กำกับตัวชี้วัด :      นางนวลจันทร์ แย้มศรี                เบอร์ติดต่อ  :    0-4451-8402 ต่อ 232

                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


Post โดย :  chinaga Date: 2011-06-10 15:16:26 ip: 113.53.239.82

ความเร็วอินเตอร์เนตน้อยก็ได้คะแนนน้อย สถานบริการสาสุขหลายแห่งมีศักยภาพไม่เพียงพอก็น่าเห็นใจนะครับ 


Post โดย :  virustub Date: 2011-06-13 17:13:02 ip: 118.174.5.114

แล้วที่จังหวัดจัดให้ ราคาประมาณ 70000 บาท ใช่ตาม kpi  หรือป่าวครับพี่น้อง


Post โดย :  nufc1980 Date: 2011-06-14 15:03:54 ip: 61.7.180.84

ไม่น่าจะใช่ KPI ตัวที่ 7 ครับ เป็นแค้ตัว ให้คำปรึกษา เท่านั้นครับ ไม่ใช่การประชุม

 คปสอ. พื้นที่เป้าหมาย  แสดงว่า KPI ตัวนี้เป็นของจังหวัดหรือเปล่าครับ โรงพยาบาลคือ เป้าหมายเฉยๆๆครับ ใครอยู่ในเป้าหมาย 10 แห่งที่ไหนบ้างครับ

 

 


Post โดย :  chinaga Date: 2011-06-16 08:47:01 ip: 113.53.239.82