โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

รายงานเกณฑ์คงค้างลูกหน้่


DateTime : 2011-06-19 14:04:50
Post By : chinaga
IP Address : 113.53.239.82

ทดสอบรายงานแล้วใช้งานได้ครับแต่ติดตรงที่ Hosmain ไม่แสดงแต่ส่งออกเป็น excel มีข้อมูลครับ

ท่านอืนลองหรือยังครับ


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

 บอกวิธีลงด้วยพี่   doramon.cds   ใช่ปะ... ยังไม่ได้ลองเลย  บอกวิธีด้วยคับ
 


Post โดย :  huwko Date: 2011-06-19 14:08:19 ip: 118.175.76.231

 ต้องแก้ไรบ้าง  และตั้งค่าไรบ้างพี่น้องจาก  รหัส รพ.

 

 

 

 

if item='1'  then  sql_txt:= select_opd + ' and vn.pttype in( "1111111111") ';

if item='2'  then  sql_txt:= select_opd + ' and vn.pttype in( "92") ';

if item='3'  then  sql_txt:= select_opd + ' and vn.pttype in( "1111111111") ';

if item='4'  then  sql_txt:= select_opd + ' and vn.pttype in( "1111111111") ';

if item='5'  then  sql_txt:= select_opd + ' and vn.pttype in( "1111111111") ';

if item='6'  then  sql_txt:= select_opd + ' and vn.pttype in( "1111111111") ';

if item='7'  then  sql_txt:= select_ipd + ' and vn.pttype in( "20") ';

if item='8'  then  sql_txt:= select_opd + ' and vn.pttype in( "71","75","72","73","88","44","74","77","76","89","82") ';

if item='9'  then  sql_txt:= select_ipd + ' and vn.pttype in( "71","75","72","73","88","44","74","77","76","89","82") ';

if item='10' then  sql_txt:= select_opd + ' and vn.pttype in( "80","16","75","74") and hos.hospcode not in("10924","11494") ';

if item='11' then  sql_txt:= select_ipd + ' and vn.pttype in( "80","16","75","74") and hos.hospcode not in("10924","11494") ';

if item='12' then  sql_txt:= select_opd + ' and vn.pttype in( "11111111111")';

if item='13' then  sql_txt:= select_ipd + ' and vn.pttype in( "79","15") and hos.hospcode not in("10924","11494") ';

if item='14' then  sql_txt:= select_opd + ' and vn.pttype in( "02","80","16") and hos.hospcode="11494" ';

if item='15' then  sql_txt:= select_ipd + ' and vn.pttype in( "01","02") ';

if item='16' then  sql_txt:= select_opd + ' and vn.pttype in( "91","39","25","36","38") ';

if item='17' then  sql_txt:= select_opd + ' and vn.pttype in ( "33","37","78","15","15","79","01") ';

if item='18' then  sql_txt:= select_ipd + ' and ( vn.pttype in ( "36","38","33","37","13","78") or ( vn.pttype in ("75","15") and pt.chwpart="01"))';

if item='19' then  sql_txt:= select_opd + ' and vn.pttype in ( "34") ';

if item='20' then  sql_txt:= select_ipd + ' and vn.pttype in ( "34") ';

if item='21' then  sql_txt:= select_opd + ' and vn.pttype in ( "35") ';

if item='22' then  sql_txt:= select_ipd + ' and vn.pttype in ( "35") ';

if item='23' then  sql_txt:= select_ipd + ' and vn.pttype in ( "11111111111") ';

if item='24' then  sql_txt:= select_ipd + ' and vn.pttype in ( "11111111111") ';

if item='25' then  sql_txt:= select_ipd + ' and vn.pttype in ( "11111111111") ';

if item='26' then  sql_txt:= select_ipd + ' and vn.pttype in ( "11111111111") ';

if item='27' then  sql_txt:= select_ipd + ' and vn.pttype in ( "11111111111") ';

if item='28' then  sql_txt:= select_ipd + ' and vn.pttype in ( "11111111111") ';

if item='29' then  sql_txt:= select_opd + ' and vn.pttype in ( "22") ';

if item='30' then  sql_txt:= select_ipd + ' and vn.pttype in ( "22","19") ';

if item='31' then  sql_txt:= select_opd + ' and vn.pttype in ( "09") ';

if item='32' then  sql_txt:= select_ipd + ' and vn.pttype in ( "09") ';

if item='33' then  sql_txt:= select_opd + ' and vn.pttype in ( "12") ';

if item='34' then  sql_txt:= select_ipd + ' and vn.pttype in ( "12") ';

if item='35' then  sql_txt:= select_ipd + ' and vn.pttype in ( "11111111111") ';

if item='36' then  sql_txt:= select_opd + ' and vn.pttype in ( "10")  and hos.hospcode not in("10924") and pt.chwpart ="32"';

if item='37' then  sql_txt:= select_opd + ' and vn.pttype in ( "10") and pt.chwpart<>"32" ';

if item='38' then  sql_txt:= select_ipd + ' and vn.pttype in ( "10") ';

if item='39' then  sql_txt:= select_ipd + ' and vn.pttype in ( "11111111111") ';

if item='40' then  sql_txt:= select_opd + ' and vn.pttype in ( "40","23","41","05","04","06","03","14","24","97","99") '

                                        + ' and paid_money>"0" and rcpt_money="0"   union '

                           + select_ipd + ' and vn.pttype in ( "40","23","41","05","04","06","03","14","24","97","99") '

                                        +' and paid_money>"0" and rcpt_money="0"  ';

if item='41' then  sql_txt:= select_ipd + ' and vn.pttype in ( "11111111111") ';

if item='42' then  sql_txt:= select_ipd + ' and vn.pttype in ( "11111111111") ';

if item='43' then  sql_txt:= select_ipd + ' and vn.pttype in ( "11111111111") ';

if item='44' then  sql_txt:= select_ipd + ' and vn.pttype in ( "11111111111") ';

if item='45' then  sql_txt:= select_opd + ' and vn.pttype in ( "98","96","95","94","87","07") ';

if item='46' then  sql_txt:= select_ipd + ' and vn.pttype in ( "98","96","95","94","87","07") ';

 

cds1.data:=hosxp_getdataset(sql_txt);

 

try

  edit1.text:=getsqldata( select_count_visit + copy(sql_txt,pos('from',sql_txt),length(sql_txt)));

  edit2.text:=getsqldata( select_count_patient + copy(sql_txt,pos('from',sql_txt),length(sql_txt)));

  edit3.text:=getsqldata( select_sum_income + copy(sql_txt,pos('from',sql_txt),length(sql_txt)));

  if getsqldata( select_sum_income + copy(sql_txt,pos('from',sql_txt),length(sql_txt))) = null then edit3.text:='0';

except

  edit1.text:=getsqldata( ' select count(a.hn) from( '+ sql_txt +')as a ' );

  edit2.text:=getsqldata( ' select count(distinct(a.hn)) from( '+ sql_txt +')as a ' );

  edit3.text:=getsqldata( ' select sum(a.income) from( '+ sql_txt +')as a ' );

 


Post โดย :  huwko Date: 2011-06-19 15:47:39 ip: 118.175.76.231

วิธีการลง ครับไปที่ สัญญลักษณ์ สายฟ้า  เปิดตาราง doramon คลิกที่ run

เสร็จแล้วคลิกที่ open เลือกไฟล็ที่โหลดมาชื่อ doramon.cds เสร็จแล้วเลือกที่ Appen เป็นอันเสร็จครับ

การแก้ไขก็แก้แค่าตรงสิทธิครับ ว่า บัญชีลูกหนี่ของเราตรงกับเลขสิทธิอะไรของเรา ตามที่แระชุมมานั้นเหละครับ

แก้ไขตรงตัวหนังสือสีแดงครับ  if item='1'  then  sql_txt:= select_opd + ' and vn.pttype in( "1111111111") ';

if item='45' then  sql_txt:= select_opd + ' and vn.pttype in ( "98","96","95","94","87","07") ';

 


Post โดย :  chinaga Date: 2011-06-19 22:44:53 ip: 113.53.239.82

แก้sql นิดหน่อยครับ ตั้งชื่อฟิวด์ ไม่ตรงกัน รหัสโรงพยาบาลเลยไม่ออกครับ

select_opd:=' select vn.vstdate as vstdate ,pt.hn as hn,"        - " as an,pt.cid as cid , '+
            ' concat(pt.pname,pt.fname, " " ,pt.lname)as ptname ,  '+
            ' vn.pttype as pttype,ty.name as pttypename,vn.hospmain as
hospmain, '+
            ' concat(hos.hosptype," ",hos.name) as hosname,pt.chwpart as chwpart ,vn.income as income             '+
            ' from vn_stat vn                                                              '+
            ' left outer join patient pt on pt.hn=vn.hn                                    '+
            ' left outer join pttype ty on ty.pttype=vn.pttype                             '+
            ' left outer join hospcode hos on hos.hospcode=vn.hospmain                     '+
            ' where vn.income<>"0" and (vn.vstdate between  "'+formatdatetime('YYYY-MM-DD',cxDateEdit1.date )  +
            ' "  and "'+formatdatetime('YYYY-MM-DD',cxDateEdit2.date ) +'" )               ';

select_ipd:=' select vn.dchdate as vstdate ,pt.hn as hn,vn.an as an,pt.cid as cid , '   +
            ' concat(pt.pname,pt.fname, " " ,pt.lname)as ptname ,  '+
            ' vn.pttype as pttype,ty.name as pttypename,i.hospmain as
hospmain , '+
            ' concat(hos.hosptype," ",hos.name) as hosname,pt.chwpart as chwpart ,vn.income  as income           '+
            ' from an_stat vn                                                              '+
            ' left outer join patient pt on pt.hn=vn.hn                                    '+
            ' left outer join pttype ty on ty.pttype=vn.pttype                             '+
            ' left outer join ipt_pttype i on i.an=vn.an                                       '+
            ' left outer join hospcode hos on hos.hospcode=i.hospmain                     '+
            ' where vn.income <>"0" and (vn.dchdate between  "'+formatdatetime('YYYY-MM-DD',cxDateEdit1.date )  +
            ' "  and "'+formatdatetime('YYYY-MM-DD',cxDateEdit2.date ) +'" )               ';


Post โดย :  decepticons Date: 2011-06-20 08:51:40 ip: 203.113.118.78

ปุ่ม report เป็นปุ่มหลอกเน้อ  5555


Post โดย :  decepticons Date: 2011-06-20 09:02:40 ip: 203.113.118.78

 1111111111111  มันคือรหัสไรเชต


Post โดย :  huwko Date: 2011-06-20 10:10:57 ip: 118.175.76.231

ไม่มีสิทธิ์นี้อยู่จริงหรอก แค่เขียนให้ถูกรูปแบบ sql เท่านั้น เพราะว่าไม่มีบันชีลูกหนี้นี้


Post โดย :  decepticons Date: 2011-06-20 14:02:51 ip: 203.113.118.78

แก้ไข hosmain แล้วใช้งานได้แล้วครับหรือรายงานครับ เขียนเป็นแบบรางานสรุปเลยนะครับ จะได้พิมพ์ได้เลย

รูแบบหน้าจะตามที่ประชุมต้องการครับ


Post โดย :  chinaga Date: 2011-06-20 18:15:18 ip: 180.180.162.80

 remote มาทำให้เลย 


Post โดย :  huwko Date: 2011-06-20 18:25:58 ip: 118.175.76.231

พี่เหวย ส่งแบบตัวอย่างรายงานให้หน่อยครับ

 


Post โดย :  decepticons Date: 2011-06-21 13:29:57 ip: 203.113.118.78