โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

แจ้งการใช้รหัสสิทธิการรักษาพยาบาล


DateTime : 2011-07-07 21:47:55
Post By : chinaga
IP Address : 113.53.239.82

http://thcc.or.th/index.php?send=treatment

ตารางรหัสสิทธิการรักษาพยาบาล 4 หลัก
0100 หลักประกันสุขภาพ
1100 ข้าราชการประจำ
1200 ข้าราชการบำนาญ
1300 ลูกจ้างประจำ
1400 ลูกจ้างประจำบำนาญ
1900 ข้าราชการการเมือง
2101 ข้าราชการประจำกรุงเทพมหานคร
2102 ข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร
2103 ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร
2104 ลูกจ้างประจำบำนาญกรุงเทพมหานคร
2105 ข้าราชการประจำเมืองพัทยา
2106 ข้าราชการบำนาญเมืองพัทยา
2107 ลูกจ้างประจำเมืองพัทยา
2108 ลูกจ้างประจำบำนาญเมืองพัทยา
2201 ข้าราชการประจำเทศบาล
2202 ข้าราชการบำนาญเทศบาล
2203 ลูกจ้างประจำเทศบาล
2204 ลูกจ้างประจำบำนาญเทศบาล
2301 ข้าราชการประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2302 ข้าราชการบำนาญองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2303 ลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2304 ลูกจ้างประจำบำนาญองค์การบริหารส่วนจังหวัด             
2401 ข้าราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบล
2402 ข้าราชการบำนาญองค์การบริหารส่วนตำบล
2403 ลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบล
2404 ลูกจ้างประจำบำนาญองค์การบริหารส่วนตำบล
2501 ข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร
2502 ข้าราชการการเมืองเมืองพัทยา
2601 ข้าราชการการเมืองเทศบาล
2701 ข้าราชการการเมืององค์การบริหารส่วนจังหวัด
2801 ข้าราชการการเมืององค์การบริหารส่วนตำบล
3101 การไฟฟ้านครหลวง
3102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3103 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3104 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
3201 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
3202 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
3203 การรถไฟฟ้ามวลชนแห่งประเทศไทย
3204 การรถไฟแห่งประเทศไทย
3205 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
3206 บริษัทขนส่ง จำกัด
3207 บริษัท ท่าอากาศยายไทย จำกัด (มหาชน)
3208 ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
3209 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
3210 สถาบันการบินพลเรือน
3211 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
3301 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
3302 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
3303 บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
3304 บริษัท อสมท. จำกัด
3401 การเคหะแห่งชาติ
3402 การประปานครหลวง
3403 การประปาส่วนภูมิภาค
3404 องค์การจัดการน้ำเสีย
3501 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3502 บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
3503 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
3504 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
3505 โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3506 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
3601 บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จำกัด
3602 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
3603 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
3604 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
3605 องค์การสวนพฤกษศาสตร์
3606 องค์การสวนยาง
3607 องค์การสะพานปลา
3608 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
3701 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
3702 สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
3703 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
3704 องค์การคลังสินค้า
3705 องค์การตลาด
3801 การกีฬาแห่งประเทศไทย
3802 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3803 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
3804 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
3805 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
3806 องค์การเภสัชกรรม
3807 องค์การสวนสัตว์
3901 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3902 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
3903 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3904 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
3905 ธนาคารออมสิน
3906 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3907 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
3908 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
3909 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
4100 กองทุนเงินทดแทน
4200 กองทุนประกันสังคม
5100 ประกันสุขภาพภาคเอกชน
6100 กองทุนผู้ประสบภัยจากรถ
7100 พนักงาน/เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานสังกัดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
8100 สิทธิพิเศษเฉพาะกลุ่มอนุเคราะห์
8200 สิทธิที่โรงพยาบาลให้การอนุเคราะห์
8300 บุคคลที่มีปัญหาสถานะ
8400 บุคคลที่มีสิทธิต่างด้าว
9100 ชำระเงินเอง

 


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ